Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2011 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Rapport bij het Jaarverslag

Budgettair Kader Zorg wederom fors overschreden, tijdig ingrijpen niet mogelijk

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft in het jaarverslag onvoldoende inzicht in de achterliggende oorzaken van de overschrijding van het Budgettair Kader Zorg (BKZ). In 2011 werd het BKZ met ruim € 2 miljard overschreden. De minister heeft het subsidiebeheer verbeterd. Vorig jaar was nog sprake van een ernstige onvolkomenheid in de bedrijfsvoering van VWS vanwege problemen met het subsidiebeheer.

Achterliggende oorzaken overschrijding Budgettair Kader Zorg onduidelijk

De minister van VWS wijt de overschrijding van het BKZ in haar Jaarverslag aan de ‘actualisering van de zorguitgaven’. De minister heeft tijdens het jaar 2011 pas zicht gekregen op overschrijdingen uit voorgaande jaren. De Algemene Rekenkamer vindt dat de minister haar jaarverslag kan verbeteren door het opnemen van een nadere analyse van kosten en baten en de tegenvallers.

Subsidiebeheer prioriteit voor ministerie

Het ministerie heeft verbeterplannen opgesteld voor de al langer bestaande problemen in de bedrijfsvoering. Daarbij is prioriteit gegeven aan het subsidiebeheer. De Algemene Rekenkamer ziet een verbetering in de kwaliteit van de bedrijfsvoering als gevolg van deze extra aandacht. Toch is nog sprake van tien onvolkomenheden in de bedrijfsvoering. Het betreft onder andere het inkoopbeheer. De minister van VWS geeft in reactie op het rapport aan dat zij verder zal werken aan het oplossen van de door de Algemene Rekenkamer gesignaleerde onvolkomenheden.

Over het ministerie

Het ministerie van VWS gaf in 2011 volgens het eigen Jaarverslag ruim € 19 miljard uit.  Daarnaast worden ook zorguitgaven gefinancierd uit het BKZ dat grotendeels gevoed wordt door eigen bijdragen en premies voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor 2011 was het BKZ op circa € 60 miljard vastgesteld. Dat bedrag is volgens het Financieel Beeld Zorg – voor zover nu bekend - met € 2 miljard overschreden.

De financiële informatie in het Jaarverslag is deugdelijk weergegeven en de jaarrekening en saldibalans zijn rechtmatig tot stand gekomen.