EU-afdrachten – naheffing en invoerrechten

EU-afdrachten zijn bijdragen van de EU-lidstaten aan de inkomsten van Europese Unie. In het  Eigen Middelenbesluit (EMB) is de verdeling over de inkomsten van de Europese Unie vastgelegd. Ook is daarin vastgelegd  wat de maximumbijdrage voor lidstaten aan de Europese Unie is.

Het EMB richt zich op drie componenten:

  • De traditionele eigen middelen: invoerrechten voor goederen van buiten de EU en een heffing op de productie van suiker. 
  • Een heffing op de geharmoniseerde BTW-grondslag.
  • De afdrachten afhankelijk van het bruto nationaal inkomen (bni). Op het bni van iedere lidstaat wordt een standaardpercentage geheven voor de uitgaven die niet door andere eigen middelen gedekt worden.