Balanspost

Post in de balans van een baten-lastenagentschap met de activa (bezittingen) en passiva (eigen vermogen en schulden) van het agentschap.