Brief over ontwikkeling pgb-dossier

In een brief van 29 oktober 2015 aan de Tweede Kamer vraagt de Algemene Rekenkamer aandacht voor de wijze waarop problemen in het trekkingsrecht persoonsgebonden budget (pgb) aangepakt kunnen worden.

Een realistische uitvoering is wenselijk, want de uitvoeringsproblemen zijn complex en niet snel op te lossen. De Algemene Rekenkamer benoemt enkele aandachtspunten waar het Rijk rekening mee moet houden. Zo verdienen aspecten van uitvoering, inrichting en sturing nog aandacht, zodat zorgverleners verzekerd zijn van tijdige betaling voor geleverde diensten aan burgers die via een pgb zorg inkopen.
In de brief wordt de Tweede Kamer opgeroepen de betrokken uitvoeringsorganisaties, waaronder de Sociale Verzekeringsbank, gemeenten en zorgkantoren de tijd en ruimte te geven om de samenwerking in de keten beter te laten functioneren. De staatssecretaris van VWS wordt gevraagd om transparant te zijn over welke verbeteringen haalbaar zijn en op welke termijn.
De brief bevat ook een korte samenvatting van de bestuurlijke reacties van de betrokken bewindspersonen van VWS, SZW en Binnenlandse Zaken (BZK) op deze tussenrapportage van de Algemene Rekenkamer. Hun volledige reacties zijn na te lezen op www.rekenkamer.nl.