Kamer: versterk positie rekenkamers bij controle op bankentoezicht

In een stemming heeft de Tweede Kamer zich op 13 februari 2018 uitgesproken voor een motie waarin de regering wordt opgeroepen zich in Europa in te zetten voor versterking van de posities van nationale rekenkamers bij de controle op het toezicht op banken.

Aanleiding voor deze motie vormt onderzoek van onder meer de Algemene Rekenkamer, gepubliceerd op 14 december jl. Daarin wordt geconstateerd dat het controlegat op het bankentoezicht in de eurozone groeit. Deze brief van de Algemene Rekenkamer was gebaseerd op onderzoek door rekenkamers in de EU-lidstaten van Nederland, Duitsland, Cyprus, Finland en Oostenrijk.
Aan deze publicatie ging een ander onderzoek van 27 september jl. vooraf over het toezicht op banken in Nederland.

Letterlijk luidt de motie van het Kamerlid Snels (GroenLinks):

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat meerdere nationale rekenkamers in het eurogebied een gelimiteerd mandaat hebben om het toezicht op kleine en middelgrote banken te onderzoeken; constaterende dat nationale rekenkamers in toenemende mate geconfronteerd worden met beperking in hun toegang tot gegevens, met name informatie afkomstig van de ECB; constaterende dat het mandaat van de Europese Rekenkamer beperkt is ten aanzien van de ECB; overwegende dat onafhankelijke externe controle door rekenkamers op het bankentoezicht van groot belang is voor het vertrouwen in de bankensector; verzoekt de regering, in Europa actief uit te dragen dat verbetering van het mandaat en de informatiepositie van de rekenkamers een belangrijk thema van de voltooiing van de bankenunie moet zijn; en gaat over tot de orde van de dag.