Meer gebruikers van Berichtenbox

Steeds meer mensen maken gebruik van de Berichtenbox op MijnOverheid. Via die overheidswebsite ontvangen burgers digitale post over onder meer belastingen, toeslagen en uitkeringen. Maar nog lang niet alle berichten worden gelezen. Tussen 2012 en 2017 zijn 72% van de berichten (exclusief die van de Belastingdienst) geopend.

Uit het verantwoordingsonderzoek over 2017 van de Algemene Rekenkamer blijkt dat het aantal burgers dat een account heeft, is gestegen van 1,4 miljoen (2014) naar zo’n 7 miljoen (2017). Het gebruik van de Berichtenbox is dus toegenomen. De groei vlakt wel af. Daarnaast blijft het aantal burgers dat gebruik maakt van de Berichtenbox aanzienlijk achter bij de 16 miljoen mensen die een account kúnnen activeren.

Het aantal geopende berichten is in de periode 2012 tot en met 2015 ongeveer gelijk gebleven

Percentage geopende berichten

De Belastingdienst verstuurt niet alleen berichten naar actieve accounts, maar ook naar niet-actieve accounts. Om een vertekend beeld te voorkomen, is de Belastingdienst in deze figuur buiten beschouwing gelaten.

De Belastingdienst (73%), het UWV (16%), de RDW (3%) en het SVB (2%) nemen nu samen het grootste deel van de berichten (94%) voor hun rekening. Nog lang niet alle overheidsorganisaties maken gebruik van de Berichtenbox. Dit was wel een doelstelling van het digitaliseringsprogramma dat het kabinet in 2013 formuleerde. Zo zijn 11 van de 160 landelijke uitvoeringsorganisaties aangesloten op de Berichtenbox en maken 155 van de 380 gemeenten nog geen gebruik van digitale communicatie met burgers.

Om de toegankelijkheid en het gebruik te vergroten, beveelt de Algemene Rekenkamer de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan om de Berichtenbox vanuit het perspectief van burgers en bedrijven te vereenvoudigen en begrijpelijker te maken. Het is daarbij van belang om verschillende groepen gebruikers en hun behoeften te onderscheiden en daar MijnOverheid en de Berichtenbox op af te stemmen. Ook zou de minister moeten nagaan of de Berichtenbox meer kan worden gestandaardiseerd. Nu versturen overheidsorganisaties verschillende soorten berichten en notificaties hetgeen verwarrend kan overkomen.

Het gebruik van de Berichtenbox neemt toe, maar nog niet alle burgers hebben hun account in de Berichtenbox geactiveerd