Worden Europese subsidies volgens de regels uitgegeven?

Geld uit Europa moet volgens de regels worden uitgegeven. Het is belangrijk dat het niet aan andere dingen wordt besteed dan waarvoor het bestemd is. En dat je als burger kunt zien dat dat ook niet gebeurt. Het gaat immers om veel geld.

Elk jaar draagt Nederland zo’n € 6 miljard aan de Europese Unie (EU) af. En we ontvangen € 2 miljard terug, vooral in de vorm van subsidies. Die subsidies komen uit de Europese landbouwfondsen, visserijfondsen, sociale fondsen, migratiefondsen enzovoort.

Elk Europees land, dus ook Nederland, beheert het geld dat het uit deze fondsen krijgt samen met de Europese Commissie. Dat betekent dat elk land mede verantwoordelijk is voor een goede besteding. Het moet voor iedereen inzichtelijk zijn dat er nergens is gesjoemeld en dat er geen fouten zijn gemaakt.

Verantwoording over besteding geld uit Europa in Nederland

De Nederlandse regering neemt haar verantwoordelijkheid voor de besteding van Europees geld serieus. Of de euro’s die ons land heeft ontvangen uit de EU volgens de regels zijn uitgegeven, laat Nederland zien in een jaarlijks verantwoordingsdocument. Dat is de ‘nationale verklaring’. Wij als Algemene Rekenkamer controleren jaarlijks of deze nationale verklaring aan de eisen voldoet. We melden de uitkomsten in ons rapport bij de nationale verklaring. In dat rapport hebben we onlangs vastgesteld dat de Nationale verklaring 2017 in orde is.

Of de euro’s die Nederland afdraagt aan de EU volgens de regels worden uitgegeven, is helaas veel minder duidelijk. Dat geld gaat voor het merendeel naar andere EU-lidstaten, die geen nationale verklaring uitbrengen. Als álle EU-lidstaten jaarlijks een nationale verklaring uit gaan brengen kan de Europese burger goed nagaan of het Europese geld volgens de regels wordt uitgegeven.
Beoordeling EU-uitgaven door de Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer beoordeelt elk jaar of de uitgaven van de EU volgens de regels (‘rechtmatig’) zijn gedaan. Dit oordeel is nog nooit positief geweest, omdat er te veel fouten worden gemaakt bij de besteding van geld uit Europa door de EU-lidstaten.