Positief oordeel over Nationale verklaring 2014

Voornemen Europese Commissie om meer te sturen op resultaat van EU-subsidies

De Nationale verklaring 2014 over € 1.286 miljoen aan Europees geld dat door de lidstaat Nederland in gedeeld beheer is uitgegeven is in orde. Het verantwoordingsdocument geeft volgens de Algemene Rekenkamer een goed beeld van het beheer en de besteding van dit Europese geld in Nederland. Informatie over de afdrachten van Nederland aan de EU ontbreekt nog steeds. Het kabinet wil deze informatie ondanks aandringen van de Algemene Rekenkamer niet opnemen in de Nationale Verklaring. Ook merkt  de Algemene Rekenkamer op dat er sprake is van een risico op ondoeltreffende en ondoelmatige besteding van Europees geld. Het Europese subsidiegeld wordt namelijk eerst verdeeld onder de lidstaten. Pas daarna worden de programma’s die met het geld worden uitgevoerd beoordeeld door de Europese Commissie. De  Europese Commissie is van plan meer te gaan sturen op resultaat in de programmaperiode 2014-2020. De subsidies die lidstaten ontvangen worden dan deels afhankelijk van de mate waarin de lidstaten hun Europa-2020 doelen halen.