Schuiven met cultuurbudgetten ontneemt zicht op bezuinigingen bij Rijk

Stijging eigen inkomsten bij veel culturele gezelschappen met rijkssubsidie

Het kabinet heeft in 2010 met de Kamer afgesproken dat bespaard wordt op het rijksbudget voor cultuur van ruim € 900 miljoen. Die besparing  loopt op tot jaarlijks € 200 miljoen vanaf 2015. Sinds die afspraak zijn de uitgaven op de cultuurbegroting harder gedaald dan het kabinet aanvankelijk had beoogd. In 2011, 2012 en 2013 is cumulatief € 73 miljoen minder uitgegeven via de cultuurbegroting dan voorzien. Hoe deze daling zich verhoudt tot de beoogde structurele bezuiniging is niet duidelijk. De minister voor Cultuur (OCW) heeft geld verschoven naar andere delen van de rijksbegroting, wat in deze of volgende jaren ook aan cultuur ten goede kan komen. Een overzicht hiervan ontbreekt echter.

Sinds 2013 ontvangen 225 instellingen als theater- en dansgezelschappen, orkesten, musea en festivals een meerjarige rijkssubsidie. 137 andere instellingen ontvangen sinds 2013 geen rijkssubsidie meer. Van deze afvallers zijn er 23 gestopt, voornamelijk gezelschappen voor de podiumkunsten. Hoe de andere instellingen verder kunnen zonder rijkssubsidie stelt de minister van OCW niet vast.