Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo

Het toezicht van de minister van OCW op de mbo-instellingen leidt tot administraties die weinig verband houden met de kwaliteit van het onderwijs. De Algemene Rekenkamer onderzocht de administratieve lasten voor mbo-instellingen als gevolg van het toezicht op de uitvoering van de zogenaamde 850-urennorm. Instellingen moeten voor elke leerling 850 onderwijsuren per jaar aanbieden. Wanneer zij dat niet doen, kan de financiering van de betreffende opleiding worden teruggevorderd.