Rekenkamer beantwoordt Kamervragen over financiële verslaggeving Rijk

Op 11 juni 2018 heeft de Algemene Rekenkamer vragen beantwoord van de Kamercommissie Financiën over haar brief van 5 april 2018. 

In deze brief gaf de Algemene Rekenkamer haar visie op de kabinetsreactie van 23 februari 2018 op het rapport Baten en lasten geherwaardeerd van de Adviescommissie verslaggevingsstelsel rijksoverheid.