Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid

De minister van Financiën en de President van de Algemene Rekenkamer hebben gezamenlijk de Adviesaanvraag ondertekend voor de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid

Aanleiding is het rapport ”Begrotingsreserves. Het opzij zetten van geld als begrotingsinstrument” van de Algemene Rekenkamer.  De Algemene Rekenkamer geeft de minister van Financiën hierin in overweging te onderzoeken of een rijksbrede toevoeging van een baten-lastenboekhouding aan een strakke verplichtingen-kasboekhouding wellicht een optie is. In reactie daarop heeft de minister van Financiën voorgesteld om een gezamenlijke adviescommissie (Algemene Rekenkamer en ministerie van Financiën) te starten om de voor- en nadelen te onderzoeken van een rijksbrede toevoeging van een baten-lastenboekhouding aan de huidige verplichtingen-kasboekhouding, waarbij rekening wordt gehouden met Europese en  internationale ontwikkelingen.  De adviescommissie staat onder leiding van de secretaris-generaal van het ministerie Financiën.

Op dit moment gebruikt de rijksoverheid voor het begroten en verantwoorden van de uitgaven en ontvangsten een verplichtingen-kasstelsel én waar zinvol een baten-lastenstelsel. Bij de vakdepartementen wordt bijna volledig gewerkt met een verplichtingen-kasstelsel. Veel uitvoeringsorganisaties op afstand van de ministeries voeren ook een baten-lastenstelsel.

Bij alle agentschappen en de meeste ZBO’s wordt momenteel gewerkt met een baten-lastenboekhouding. Ook bij gemeente en provincies wordt met een baten-lastenstelsel gewerkt. Per saldo voert het Rijk voor een substantieel deel van de rijksuitgaven en -ontvangsten, een baten-lastenstelsel.

De Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid heeft als doel te onderzoeken in welke mate een verdere toevoeging van baten-lasteninformatie zinvol is, in de context van (1) transparante publieke verantwoording, (2) financieel management, (3) begrotingsnormering en -beheersing en (4) productie EMU-cijfers. Van belang hierbij is de hoge kwaliteit van de Nederlandse cijfers te behouden en waar mogelijk in de toekomst verder te verbeteren. Daarnaast moet de toegankelijkheid en leesbaarheid van de Rijksbegroting en -jaarverslag behouden blijven.

De adviescommissie zal naar verwachting begin 2017 haar ambtelijke rapportage opleveren. Het kabinet zal het rapport van de adviescommissie en het standpunt dat het daarover inneemt (of overlaat aan een nieuw kabinet), aan de Tweede Kamer zenden. Ook de Algemene Rekenkamer zal op basis van het advies van de adviescommissie een standpunt innemen en dat aan de Tweede Kamer zenden.