Financiële situatie scholen in het voortgezet onderwijs laat op sectorniveau herstel zien, maar verschillen tussen scholen zijn groot

Bekostigingssystematiek voortgezet onderwijs sluit onvoldoende aan op de praktijk

Waarom komen sommige scholen in het voortgezet onderwijs (VO) wel uit met hun geld en andere scholen niet? Het rapport Bekostiging voortgezet onderwijs dat de Algemene Rekenkamer op 30 juni publiceert op verzoek van de staatssecretaris van OCW laat een genuanceerd beeld zien. Op macroniveau geldt dat er sinds 2010 herstel zichtbaar is in de financiële positie van de sector. In de praktijk blijken er binnen de sector grote verschillen tussen verschillende scholen en schoolbesturen te zijn. Het onderzoek bij dertig schoolbesturen laat zien dat dit onder meer te maken heeft met krimpende leerlingenaantallen, tegenvallende huisvestingslasten, personeelssamenstelling en gebrekkige sturing en bedrijfsvoering. Een nieuwe bekostigingssystematiek zou beter aan moeten sluiten op de praktijk en scholen kunnen de ruimte die er is om problemen op te lossen beter benutten.