Mandaat en volmacht primair proces Algemene Rekenkamer 2018

De secretaris van de Algemene Rekenkamer,

Overwegende dat, gezien de inwerkingtreding van de Comptabiliteitswet 2016, het wenselijk is de verwijzingen in het besluit mandaat en volmacht primair proces Algemene Rekenkamer 2017 te actualiseren;

Overwegende dat de secretaris in dat kader een aantal bevoegdheden betreffende het primaire proces van de directies wenst te mandateren aan de directeuren;

Gelet op artikel 2 van de Instructies voor de secretaris vastgesteld bij Besluit van 5 december 2017 (nr. 17007899);

Besluit:

Artikel 1

  • De directeur wordt mandaat en volmacht verleend met betrekking tot het primaire proces binnen zijn (1) onderzoeksdirectie.
  • Tot de aangelegenheden, bedoeld in het eerste lid, behoren in ieder geval:
  1. de taken van integraal management binnen het primaire proces;
  2. het leidinggeven aan de onder de directeur onderzoek ressorterende functionarissen;
  3. het waarborgen van de efficiency en effectiviteit van producten en processen;
  4. het waarborgen van het werken vanuit het gemeenschappelijk belang van de Algemene Rekenkamer;
  5. de overige uitvoeringsaspecten van de primaire processen in zijn directie en voor de processen die ter ondersteuning daartoe dienen.

Artikel 2

De directeur oefent zijn mandaat en volmacht uit met inachtneming van de aanwijzingen van het college en de verantwoordelijke portefeuillehouders en in overeenstemming met het vastgestelde beleid en de strategie.

Artikel 3

De directeur legt periodiek verantwoording af over de aan hem gemandateerde verantwoordelijkheden en bevoegdheden en verstrekt aan de secretaris regelmatig inlichtingen over de resultaatgebieden en prestatie-indicatoren die zijn vastgelegd in zijn kernprofiel van het functiegebouw.

Artikel 4

Bij afwezigheid van een directeur onderzoek treedt een van de andere directeuren onderzoek of de directeur staf in zijn plaats. Bij korte afwezigheid worden besluiten inzake het primaire proces aangehouden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Het besluit mandaat en volmacht primair proces, vastgesteld bij Besluit van 27 juni 2017 (nr. 17004409), vervalt met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 6

Dit besluit wordt gezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties. In de Staatscourant wordt een verwijzing opgenomen naar de website van de Algemene Rekenkamer waarop het besluit gepubliceerd wordt.

Artikel 7

Dit besluit kan worden aangehaald als het ‘Besluit mandaat en volmacht primair proces Algemene Rekenkamer 2018’.

Den Haag, 5 december 2017

drs. C. (Cornelis) van der Werf,
secretaris

Aldus goedgekeurd in de vergadering van de Algemene Rekenkamer van 5 december 2017.

drs. A.P. (Arno) Visser, 
president

drs. C. (Cornelis) van der Werf,
secretaris

1 ) Waar in dit besluit “zijn” Staat wordt geacht ook “haar” te kunnen staan.