Mandaat en volmacht managers Informatievoorziening, P&O/FAZA, Communicatie, Internationaal en Bestuur & Financiën Algemene Rekenkamer 2018

De directeur staf,

Gelet op artikel 9 van het Besluit mandaat en volmacht financiële aangelegenheden Algemene Rekenkamer 2018, vastgesteld bij Besluit van 5 december 2017 (nr. 17007917);

Besluit:

Artikel 1

De managers van de teams Informatievoorziening, P&O/FAZA, Internationaal en Bestuur & Financiën van de directie staf zijn bevoegd om namens de Algemene Rekenkamer besluiten te nemen, verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen ten laste van de aan hen toegekende budgetten binnen de aan hen toegekende kostenplaatsen.
Deze bevoegdheid is beperkt tot een maximumbedrag van € 15.000,- per verplichting.

Artikel 2

De manager van het team Communicatie van de directie staf is bevoegd om namens de Algemene Rekenkamer besluiten te nemen, verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen ten laste van de aan hem toegekende budgetten binnen de aan hem toegekende kostenplaatsen. Deze bevoegdheid is beperkt tot een maximumbedrag van € 25.000,per verplichting.

Artikel 3

Bij afwezigheid van een van de in artikel 1 en 2 genoemde managers kunnen zij onderling in elkaars plaats treden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Het Besluit mandaat en volmacht managers Informatievoorziening, P&O/FAZA, Communicatie, Internationaal en Bestuur & Financiën Algemene Rekenkamer 2017 vastgesteld bij Besluit van 27 juni 2017 vervalt met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 5

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de Staatscourant wordt een verwijzing opgenomen naar de website van de Algemene Rekenkamer waarop het besluit gepubliceerd wordt.

Artikel 6

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit mandaat en volmacht managers Informatievoorziening, P&D/FAZA, Communicatie, Internationaal en Bestuur & Financiën Algemene Rekenkamer 2018’.

Den Haag, 5 december 2017

mr. K.Y. (Katinka) Knoop,
directeur Staf

Aldus goedgekeurd in de vergadering van de Algemene Rekenkamer van 5 december 2017.

dr. A.P. (Arno) Visser,
president

drs. C. (Cornelis) van der Werf,
secretaris