Besluit ondermandaat en volmacht waarnemend manager Financiën Algemene Rekenkamer

Preambule en grondslag

Het college van de Algemene Rekenkamer heeft een aantal van zijn bevoegdheden gemandateerd aan de secretaris. Dat is vastgelegd in het Besluit taak, mandaat en volmacht secretaris Algemene Rekenkamer (besluit van 27 november 2018, nr. 18008000). Artikel 3 van dat besluit biedt de secretaris de mogelijkheid een aantal bevoegdheden in onder­mandaat bij onder hem ressorterende ambtenaren te beleggen. Het gaat om bevoegdheden op het gebied van het primair proces, de financiën en het personeel. Daarnaast heeft de directeur staf de mogelijkheid om een aantal bevoegdheden wat betreft de financiën en het personeel bij één of meer onder hem ressorterende functionarissen te beleggen. Er is besloten de controller van de Algemene Rekenkamer in de functie van waar­nemend manager Financiën (FEZ en MI)  bevoegdheden te verlenen op het gebied van het personeel. Dit besluit legt dat vast. Waar in dit besluit ‘zijn’ staat wordt geacht ook ‘haar’ te kunnen staan.

Ondermandaat en volmacht waarnemend manager Financiën Algemene Rekenkamer

De directeur staf van de Algemene Rekenkamer,

Overwegende dat de directeur staf een aantal bevoegdheden op het gebied van het personeel wenst te mandateren aan de controller in zijn functie als waarnemend manager Financiën;

Gelet op artikel 9 van het Besluit ondermandaat en volmacht directeuren Algemene Rekenkamer;

Besluit:

Het Personeel

Artikel 1

  1. De waarnemend manager Financiën wordt mandaat en volmacht ver­leend om besluiten te nemen in het personeelsinformatiesysteem, voor zover de manager in het personeelsinformatiesysteem is geauto­riseerd. De autorisatie geldt voor individuele besluiten voor medewer­kers die aan hem zijn toegekend, voor zover deze besluiten voort­vloeien uit het ARAR of het BBRA.
  2. De waarnemend manager Financiën neemt bij de uitoefening van zijn mandaat de uitgangs­punten van artikel 12 van het Besluit mandaat en volmacht directeu­ren Algemene Rekenkamer in acht.

Artikel 2

  1. De  waarnemend manager Financiën legt besluiten waarvoor hij in het personeelsinformatie­systeem is geautoriseerd vooraf aan de perso­neelsadviseur voor ter toetsing. De personeelsadviseur toetst het besluit aan het ARAR, het BBRA, het beleid van de Algemene Reken­kamer, budgetafspraken en aanwijzingen van de secretaris. Daarna gaat het besluit met het advies van de personeelsadviseur naar de directeur voor goedkeuring. De waarnemend manager Financiën kan het besluit daarna in het personeelsinformatiesysteem afhandelen.
  2. Rechtspositionele, formatieve en/of budgettaire besluiten over werk­tijden, verlaging van aanstellingsuren, reiskosten en regulier verlof, compensatieverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschaps­verlof, adoptieverlof, zorgverlof, calamiteitenverlof, en IKAP-aanvragen worden door de waarnemend teammanager Financiën genomen con­form het ARAR, het BBRA, het beleid van de Algemene Rekenkamer, budgetafspraken en aanwijzin­gen van de secretaris. Zo nodig onder­steunt de personeelsadviseur. De waarnemend manager Financiën informeert de personeelsadviseur over besluiten tot verla­ging van aan­stellingsuren.
  3. De waarnemend manager Financiën legt periodiek verantwoording af aan de directeur staf over de aan hem gemandateerde verantwoorde­lijkheden en bevoegd­heden en hij verstrekt de directeur staf regel­matig inlichtingen over de resultaatgebieden en prestatie-indicatoren die zijn vastgelegd in zijn functieprofiel in het functiegebouw.
  4. Voor het afstemmings-, toetsings- en besluitvormingsproces geldt een informatieplicht richting de personeelsadviseurs.

Besluit en ondertekening

Artikel 3        

Dit besluit treedt in werking met ingang van 4 september 2019.       

Artikel 4        

Dit besluit zal worden gepubliceerd op de website van de Algemene Rekenkamer. In de Staatscourant zal melding worden gemaakt van de publicatie van het besluit.

Artikel 5        

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit ondermandaat en volmacht waarnemend manager Financiën Algemene Rekenkamer’.

Den Haag, 5 september 2019

mr. K.Y. (Katinka) Knoop,
directeur staf

Aldus goedgekeurd in de vergadering van de Algemene Rekenkamer van 3 september 2019.

drs. A.P. (Arno) Visser,
president                                                

drs. C. (Cornelis) van der Werf,
secretaris