Besluit ondermandaat en volmacht stafmanagers Algemene Rekenkamer

Preambule en grondslag

Het college van de Algemene Rekenkamer heeft een aantal van zijn bevoegdheden gemandateerd aan de secretaris. Dat is vastgelegd in het Besluit taak, mandaat en volmacht secretaris Algemene Rekenkamer (besluit van 27 november 2018, nr. 18008000). Artikel 3 van dat besluit biedt de secretaris de mogelijkheid een aantal bevoegdheden in onder­mandaat bij onder hem ressorterende ambtenaren te beleggen. Het gaat om bevoegdheden op het gebied van het primair proces, de financiën en het personeel. Daarnaast heeft de directeur staf de mogelijkheid om een aantal bevoegdheden wat betreft de financiën en het personeel bij de managers te beleggen. Dit besluit legt dat vast. Waar in dit besluit ‘zijn’ staat wordt geacht ook ‘haar’ te kunnen staan.

Ondermandaat en volmacht managers Informatievoorziening, P&O/FaZa, Communicatie & Centrale Ondersteuning, Internationale Aangelegenheden, Bestuur & Financiën en Facilitaire Zaken & Centrale inkoop

De directeur staf van de Algemene Rekenkamer,

Overwegende dat de directeur staf een aantal bevoegdheden op het gebied van financiën en het personeel wenst te mandateren aan de managers;

Gelet op artikel 9 van het Besluit ondermandaat en volmacht directeuren Algemene Rekenkamer;

Besluit:

De Financiën

Artikel 1        

De managers van de teams Informatievoorziening, P&O/FaZa, Facilitaire Zaken & Centrale Inkoop, Internationale Aangelegenheden en Bestuur & Financiën van de directie staf zijn bevoegd om namens de Algemene Rekenkamer besluiten te nemen, verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen ten laste van de aan hen toegekende budgetten binnen de aan hen toegekende kostenplaatsen. Deze bevoegdheid is beperkt tot een maximumbedrag van € 15.000,- per verplichting.

Artikel 2        

De manager van het team Communicatie  & Centrale Ondersteuning van de directie staf is bevoegd om namens de Algemene Rekenkamer besluiten te nemen, verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen ten laste van de aan hem toegekende budgetten binnen de aan hem toegekende kostenplaatsen. Deze bevoegdheid is beperkt tot een maximumbedrag van € 25.000,- per verplichting.

Artikel 3

De manager P&O/FaZa is bevoegd tot het nemen van besluiten op voor­stellen van de directeuren over externe inhuur, uitzendkrachten, vakan­tiekrachten, stagiairs en opleidingen die ten laste komen van het budget van het team P&O/FaZa.

Artikel 4

 1. De manager P&O/FaZa is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de ontvangsten op het gebied van personeelsaangelegenheden.
 2. De manager P&O/FaZa is bevoegd tot het aangaan van contracten voor:
  a. het uitlenen van personeel;
  b. het verlenen van diensten aan derden niet betrekking hebbend op internationale activiteiten.
 3. De manager P&O/FaZa is verantwoordelijk voor het juist en tijdig factu­reren en realiseren van de ontvangsten uit deze activiteiten.
 4. De manager P&O/FaZa is bevoegd tot het maken van afspraken over terugbetalingsverplichtingen en is verantwoordelijk voor de inning daarvan

Het personeel

Artikel 5

 1. De manager wordt mandaat en volmacht verleend om besluiten te nemen in het personeelsinformatiesysteem, voor zover de manager in het personeelsinformatiesysteem is geautoriseerd. De autorisatie geldt voor individuele besluiten voor medewerkers die aan hem zijn toegekend, voor zover deze besluiten voortvloeien uit het ARAR of het BBRA.
 2. De manager neemt bij de uitoefening van zijn mandaat de uitgangs­punten van artikel 12 van het Besluit mandaat en volmacht directeu­ren Algemene Rekenkamer in acht.

Artikel 6

 1. De manager legt besluiten waarvoor hij in het personeelsinformatie­systeem is geautoriseerd vooraf aan de personeelsadviseur voor ter toetsing. De personeelsadviseur toetst het besluit aan het ARAR, het BBRA, het beleid van de Algemene Rekenkamer, budgetafspraken en aanwijzingen van de secretaris. Daarna gaat het besluit met het advies van de personeelsadviseur naar de directeur voor goedkeuring. De manager kan het besluit daarna in het personeelsinformatiesysteem afhandelen.
 2. Rechtspositionele, formatieve en/of budgettaire besluiten over werk­tijden, verlaging van aanstellingsuren, reiskosten en regulier verlof, compensatieverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschaps­verlof, adoptieverlof, zorgverlof, calamiteitenverlof, en IKAP-aanvragen worden door de manager genomen conform het ARAR, het BBRA, het beleid van de Algemene Rekenkamer, budgetafspraken en aanwijzin­gen van de secretaris. Zo nodig ondersteunt de personeelsadviseur. De manager informeert de personeelsadviseur over besluiten tot verla­ging van aanstellingsuren.
 3. De manager legt periodiek verantwoording af aan de directeur staf over de aan hem gemandateerde verantwoordelijkheden en bevoegd­heden en hij verstrekt de directeur staf regelmatig inlichtingen over de resultaatgebieden en prestatie-indicatoren die zijn vastgelegd in zijn functieprofiel in het functiegebouw.
 4. Voor het afstemmings-, toetsings- en besluitvormingsproces geldt een informatieplicht richting de personeelsadviseu

Artikel 7

 1. De manager P&O/FaZa wordt mandaat en volmacht verleend voor het beheer van het centrale opleidingsbudget.
 2. De manager P&O/FaZa wordt mandaat en volmacht verleend om beslis­singen te nemen over het beheer van de materiële budgetten voor personeelsaangelegenheden.

Artikel 8        

Bij kortdurende afwezigheid van één van de managers kunnen zij onder­ling in elkaars plaats treden. Bij langdurige afwezigheid van de manager benoemt de directeur staf zo nodig een vervanger.

Besluit en ondertekening

Artikel 9        

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2019. De Besluiten mandaat en volmacht managers Informatievoorziening, P&O/FaZa,
Com­municatie, Internationale Aangelegenheden, Bestuur & Financiën Alge­mene Rekenkamer 2018 vastgesteld bij Besluit van 5 december 2018 nrs. 17007914 en 17007916 vervallen met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit. Ook het Besluit mandaat en volmacht manager Facilitaire Zaken & Centrale Inkoop vastgesteld bij besluit van 22 januari 2019 nr. 19000169 vervalt.

 Artikel 10      

Dit besluit zal worden gepubliceerd op de website van de Algemene Rekenkamer. In de Staatscourant zal melding worden gemaakt van de publicatie van het besluit.

Artikel 11      

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit ondermandaat en volmacht stafmanagers Algemene Rekenkamer’.

Den Haag, 24 juni 2019

mr. K.Y. (Katinka) Knoop,
directeur staf

Aldus goedgekeurd in de vergadering van de Algemene Rekenkamer van 4 juni 2019.

drs. A.P. (Arno) Visser,
president

drs. C. (Cornelis) van der Werf,
secretaris