Besluit ondermandaat en volmacht interim manager P&O Algemene Rekenkamer

Preambule en grondslag

Het college van de Algemene Rekenkamer heeft een aantal van zijn bevoegdheden gemandateerd aan de secretaris. Dat is vastgelegd in het Besluit taak, mandaat en volmacht secretaris Algemene Rekenkamer (besluit van 27 november 2018, nr. 18008000). Artikel 3 van dat besluit biedt de secretaris de mogelijkheid een aantal bevoegdheden in onder­mandaat bij onder hem ressorterende ambtenaren te beleggen. Het gaat om bevoegdheden op het gebied van het primair proces, de financiën en het personeel. Daarnaast heeft de directeur staf de mogelijkheid om een aantal bevoegdheden wat betreft de financiën en het personeel bij de managers te beleggen. Dit besluit legt dat wat betreft de interim manager P&O vast. Waar in dit besluit ‘haar’ staat, wordt geacht ook ‘zijn’ te kunnen staan.

Ondermandaat en volmacht interim manager P&O

De directeur staf van de Algemene Rekenkamer,

Overwegende dat de directeur staf een aantal bevoegdheden op het gebied van financiën en het personeel wenst te mandateren aan de interim manager P&O;

Gelet op artikel 9 van het Besluit ondermandaat en volmacht directeuren Algemene Rekenkamer;

Besluit:

De Financiën

Artikel 1        

De interim manager van het team P&O van de directie staf is bevoegd om namens de Algemene Rekenkamer besluiten te nemen, verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen ten laste van de aan haar toegekende budgetten binnen de aan haar toegekende kostenplaatsen. Deze bevoegdheid is beperkt tot een maximumbedrag van € 15.000,- per verplichting.

Artikel 2

De interim manager P&O is bevoegd tot het nemen van besluiten op voor­stellen van de directeuren over externe inhuur, uitzendkrachten, vakan­tiekrachten, stagiairs en opleidingen die ten laste komen van het budget van het team P&O.

Artikel 3

 1. De interim manager P&O is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de ontvangsten op het gebied van personeelsaangelegenheden.
 2. De interim manager P&O is bevoegd tot het aangaan van contracten voor:
  a. het uitlenen van personeel;
  b. het verlenen van diensten aan derden niet betrekking hebbend op internationale activiteiten.
 3. De interim manager P&O is verantwoordelijk voor het juist en tijdig factureren en realiseren van de ontvangsten uit deze activiteiten.
 4. De interim manager P&O is bevoegd tot het maken van afspraken over terugbetalingsverplichtingen en is verantwoordelijk voor de inning daarvan.

Het Personeel

Artikel 4

 1. De interim manager P&O wordt mandaat en volmacht verleend om besluiten te nemen in het personeelsinformatiesysteem, voor zover de interim manager P&O in het personeelsinformatiesysteem is geautoriseerd. De autorisatie geldt voor individuele besluiten voor medewerkers die aan haar zijn toegekend, voor zover deze besluiten voortvloeien uit het ARAR of het BBRA.
 2. De interim manager P&O neemt bij de uitoefening van haar mandaat de uitgangspunten van artikel 12 van het Besluit mandaat en volmacht directeuren Algemene Rekenkamer in acht.

Artikel 5

 1. De interim manager P&O legt besluiten, waarvoor zij in het personeelsinformatiesysteem is geautoriseerd, vooraf aan de personeelsadviseur voor ter toetsing. De personeelsadviseur toetst het besluit aan het ARAR, het BBRA, het beleid van de Algemene Rekenkamer, budgetafspraken en aanwijzingen van de secretaris. Daarna gaat het besluit met het advies van de personeelsadviseur naar de directeur voor goedkeuring. De interim manager P&O kan het besluit daarna in het personeelsinformatiesysteem afhandelen.
 2. Rechtspositionele, formatieve en/of budgettaire besluiten over werk­tijden, verlaging van aanstellingsuren, reiskosten en regulier verlof, compensatieverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschaps­verlof, adoptieverlof, zorgverlof, calamiteitenverlof en IKAP-aanvragen worden door de interim manager P&O genomen conform het ARAR, het BBRA, het beleid van de Algemene Rekenkamer, budgetafspraken en aanwijzingen van de secretaris. Zo nodig ondersteunt de personeelsadviseur. De interim manager P&O informeert de personeelsadviseur over besluiten tot verlaging van aanstellingsuren.
 3. De interim manager P&O legt periodiek verantwoording af aan de directeur staf over de aan haar gemandateerde verantwoordelijkheden en bevoegdheden en zij verstrekt de directeur staf regelmatig inlichtingen over de resultaatgebieden en prestatie-indicatoren die zijn vastgelegd in haar functieprofiel in het functiegebouw.
 4. Voor het afstemmings-, toetsings- en besluitvormingsproces geldt een informatieplicht richting de personeelsadviseurs.

Artikel 6

 1. De interim manager P&O wordt mandaat en volmacht verleend voor het beheer van het centrale opleidingsbudget.
 2. De interim manager P&O wordt mandaat en volmacht verleend om beslissingen te nemen over het beheer van de materiële budgetten voor personeelsaangelegenheden.

Artikel 7        

Bij afwezigheid van de interim manager P&O benoemt de directeur staf zo nodig een vervanger.

Besluit en ondertekening

Artikel 8        

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 11 november 2019. Het deel betreffende de manager P&O/FaZa in het Besluit ondermandaat en volmacht stafmanagers Algemene Rekenkamer zoals vastgesteld in de collegevergadering van 4 juni 2019 (nr. 19005598) komt te vervallen met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.     

Artikel 9        

Dit besluit zal worden gepubliceerd op de website van de Algemene Rekenkamer. In de Staatscourant zal melding worden gemaakt van de publicatie van het besluit.

Artikel 10      

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit ondermandaat en volmacht interim manager P&O Algemene Rekenkamer’.

Den Haag, 21 november 2019

mr. K.Y. (Katinka) Knoop,
directeur staf
 

Aldus goedgekeurd in de vergadering van de Algemene Rekenkamer van 19 november 2019

drs. A.P. (Arno) Visser,
president                        

drs. C. (Cornelis) van der Werf,
secretaris