Oprichting Invest International

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Financiën over de voorgenomen oprichting van Invest International (overleg op grond van artikel 7.40 van de Comptabiliteitswet 2016)

Deze brief is op 19 februari 2020 door de Algemene Rekenkamer gestuurd aan de minister van Financiën en in afschrift aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft het wetsvoorstel houdende Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International op 14 juli 2020 aan het parlement gestuurd, waarmee het openbaar is geworden. Daarom publiceert de Algemene Rekenkamer deze brief nu ook op haar website.

De briefwisseling vond plaats op grond van artikel 7.40 van de Comptabiliteitswet 2016. Hierin is bepaald dat ministers vooraf overleg voeren met de Algemene Rekenkamer over wet- en regelgeving die gevolgen heeft voor de taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Ook als de rijksoverheid betrokken is bij de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, moet vooraf overleg plaatsvinden met de Algemene Rekenkamer.