Verslag van werkzaamheden 2019

Ons land verkeert met vele andere landen in bijzondere omstandigheden. Het kabinet heeft diverse maatregelen moeten treffen, en vele organisaties ondervinden de consequenties. De Staten-Generaal hebben hun werkzaamheden daarop aangepast en ook de Algemene Rekenkamer moet de activiteiten op aangepaste wijze vormgeven.

Desalniettemin presenteert de Algemene Rekenkamer vandaag digitaal haar Verslag van werkzaamheden over 2019. Hierin staat een overzicht van de gepubliceerde onderzoeken. In 2019 hebben we 57 publicaties uitgebracht: 40 onderzoeksrapporten, 2 webdossiers en 15 brieven aan de Tweede Kamer.

Aantal rapporten in 2019 groter dan in 2018 en 2017

Figuur Verslag van werkzaamheden 2019

Verantwoordingsonderzoek

Van de 40 onderzoeken waren er 20 voor het Verantwoordingsonderzoek 2018. Jaarlijks publiceren we in mei ons Verantwoordingsonderzoek (VO), bestaande uit een reeks rapporten waarin we het presteren van de rijksoverheid beoordelen. Elk VO-rapport behandelt een hoofdstuk uit de rijksbegroting en gaat in op de wijze waarop de minister in haar of zijn departementaal jaarverslag over het afgelopen jaar verantwoording aflegt. Naast de 20 deelonderzoeken van het Verantwoordingsonderzoek publiceerden wij het overkoepelende rapport Staat van de rijksverantwoording en het Rapport bij de Nationale Verklaring 2019.

Andere activiteiten en onderzoeken

Daarnaast presenteren we in het Verslag van werkzaamheden een bloemlezing van andere activiteiten die de Algemene Rekenkamer het afgelopen jaar heeft ondernomen, ook internationaal. Bij een aantal onderzoeken en activiteiten staan we wat uitvoeriger stil.

Geïntegreerd Verslag volgt op derde woensdag in mei

Aanvullend op dit Verslag van werkzaamheden zullen wij op Verant­woor­dingsdag (de derde woensdag van mei) het geïntegreerde Verslag 2019 van de Algemene Rekenkamer presenteren. Daarin gaan wij naast de publicaties ook in op onze bedrijfsvoering. Daarnaast zal in het geïntegreerde Verslag 2019 de blik naar voren gericht zijn: we gaan dan in op de ontwikkeling van de strategie voor de periode 2021-2025, waarin we verder werken aan onze missie om met onze onderzoekswerkzaamheden het presteren en functioneren van de rijksoverheid te helpen verbeteren.

Het Verslag van werkzaamheden 2019 is door de Algemene Rekenkamer op 26 maart 2020 gepubliceerd en naar het parlement gestuurd.