Aanbeveling Algemene Rekenkamer leidt steeds vaker tot actie minister

Voortgangsmeter brengt ontwikkeling van afgelopen 6 jaar in kaart

Aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer die voortvloeien uit onderzoek zijn steeds vaker voor ministers aanleiding om beleid, of de uitvoering daarvan, aan te passen. Uit een inventarisatie bij alle departementen blijkt dat ministers inmiddels bijna op 80 % van de aanbevelingen toezeggen actie te ondernemen. In 2013 lag deze respons nog onder de 50 %.

Percentage toezeggingen na aanbeveling Algemene Rekenkamer 2013 - 2018

Percentage toezeggingen na aanbeveling Algemene Rekenkamer 2013 - 2018
Jaar% toezeggingen na aanbeveling
201346%
201464%
201558%
201662%
201771%
201878%
Brontabel als csv (96 bytes)

President Arno Visser: “Ministers nemen de uitkomsten van onderzoeken van de Algemene Rekenkamer serieus en gaan in veruit de meeste gevallen aan de slag met onze aanbevelingen. Dat is belangrijk, omdat de overheid altijd kan leren als beleid in de praktijk anders uitpakt dan voorzien. Daar waar aanbevelingen geen opvolging krijgen, gaan we na of we aanvullend actie moeten ondernemen.”

Soms actie zonder toezegging minister

In het webdossier Voortgangsmeter aanbevelingen van 24 september 2019 geeft de Algemene Rekenkamer aan dat een ministerie in een aantal gevallen ook in actie komt zonder dat de minister een formele toezegging heeft gedaan. Maatschappelijke of politieke druk  vanwege de uitkomsten van Rekenkameronderzoek en bijhorende aanbevelingen kunnen daar aanleiding voor zijn. De Voortgangsmeter aanbevelingen bevat over de periode 2013-2018 ook overzichten per departement hoe vaak een minister een toezegging doet en of deze invulling heeft gekregen.

Aandachtspunten bij ontwerpbegroting 2020 kabinet

Gelijktijdig met de voortgangsmeter stuurt de Algemene Rekenkamer een brief met aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van de minister van Financiën. Daarin wordt voor de Tweede Kamer aangestipt hoeveel eerder gedane aanbevelingen nog niet door dit ministerie zijn opgevolgd. In deze brief wordt verder onder meer aandacht gevraagd voor het beheer van een eventueel toekomstig overheidsfonds voor omvangrijke investeringen. Ervaringen met eerdere fondsen, waaronder die voor de besteding van aardgasbaten, heeft geleerd dat zonder heldere afspraken niet duidelijk is hoe een fonds financieel gevoed wordt en waaraan dit geld besteed mag worden. Ook de verantwoording aan het parlement over de besteding van publiek geld is regelmatig een aandachtspunt, zo bleek uit eerder onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar zowel begrotingsfondsen als revolverende fondsen.

Op 24 september 2019 is ook een brief met aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerd. Deze brief gaat in op de hoofdstukken Binnenlandse Zaken, gemeentefonds en provinciefonds.
Begin oktober publiceert de Algemene Rekenkamer soortgelijke brieven over de ontwerpbegrotingen 2020 van andere ministers.