Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Aanpak milieucriminaliteit is tasten in het duister

Een kleine groep van de circa 500 bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen overtreedt veelvuldig de milieuwetgeving. De Algemene Rekenkamer heeft deze groep veelplegers voor het eerst in het vizier gebracht. Hiervoor was intensieve bewerking nodig van de data van 500 bedrijfsvestigingen over een periode van 5 jaar. Het onderzoek, Handhaven in het duister, laat zien dat de aanpak van milieucriminaliteit en -overtredingen ondanks het grote aantal van bijna 20.000 milieu-inspecties in 5 jaar ontoereikend is.

Aanpak milieucriminaliteit is tasten in het duister

Alternatieven voor inzet staatsbedrijven bij energietransitie onvoldoende verkend

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft onvoldoende onderbouwd waarom hij via nieuwe wettelijke taken de staatsbedrijven Gasunie, EBN en TenneT inschakelt om de energietransitie verder op gang te brengen. Ook verschaft de bewindspersoon het parlement weinig inzicht over hoeveel publiek geld in deze nieuwe taken wordt gestoken. De minister heeft de publieke belangen goed behartigd bij de financiering en sturing van de nieuwe taken.

Alternatieven voor inzet staatsbedrijven bij energietransitie onvoldoende verkend

BES-eilanden: geen goed zicht op bijzondere uitkeringen

Het parlement ontvangt incomplete of te weinig betrouwbare informatie van de ministers van BZK en Financiën over de besteding van bijzondere uitkeringen aan de BES-eilanden. En: Bonaire en Sint-Eustatius schieten tekort in het toezicht op en verantwoording van de bijzondere uitkeringen. Saba verantwoordt de uitgaven wel adequaat. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

BES-eilanden: geen goed zicht op bijzondere uitkeringen

Meerjarenramingen niet altijd actueel of juist

De Algemene Rekenkamer concludeert aan de hand van vijf casussen dat meerjarenramingen in de begrotingen van ministeries soms gebaseerd zijn op onjuiste of gedateerde veronderstellingen. Het parlement krijgt daardoor onvoldoende zicht op hoeveel geld er nodig is om bestaand beleid uit te voeren. Ook is onduidelijk hoeveel geld er op korte en lange termijn beschikbaar is voor eventuele alternatieve bestedingen binnen de begrotingen.

Meerjarenramingen niet altijd actueel of juist

Drinkwaterbronnen onvoldoende beschermd bij boren naar aardwarmte

De rijksoverheid beschermt de drinkwatervoorraden niet afdoende tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte. Dat is zorgwekkend, oordeelt de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Zij komt tot de slotsom dat de regie in de ondergrond, waar de winning van drinkwater en aardwarmte met elkaar in conflict kunnen raken, ontbreekt.

Drinkwaterbronnen onvoldoende beschermd bij boren naar aardwarmte

Uitgaven coronacrisis nemen verder toe

Als gevolg van de voorjaarsnota van de minister van Financiën en verschillende extra suppletoire begrotingen zijn de totale begrote uitgaven voor 2020 en 2021 in verband met de coronacrisis opgelopen tot € 76,2 miljard. 

Uitgaven coronacrisis nemen verder toe

Antwoorden op vragen Tweede Kamer over verantwoordingsonderzoek

Diverse commissies van de Tweede Kamer hebben naar aanleiding van het op 19 mei jl. gepubliceerde verantwoordingsonderzoek over 2020 schriftelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer gesteld. Deze vragen zijn op 8 juni 2021 door de Algemene Rekenkamer beantwoord en naar de Tweede Kamer gestuurd.

Antwoorden op vragen Tweede Kamer over verantwoordingsonderzoek

Vacature Accountant

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar accountants met passie voor de publieke sector. Ben jij  nieuwsgierig, maatschappe­lijk betrokken, enthousiast, sociaal, heb je lef en gevoel voor onderzoek en cijfers? En ben je vergevorderd met de opleiding tot RA of afgestudeerd? Dan zijn we naar jou op zoek en ben je welkom in ons team!

Onderzoeker Financial Audit

Vacature projectmanager huisvesting?

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar een projectmanager voor de nieuwe huisvesting. Ben jij enthousiast, energiek en gedreven en heb je kennis van huisvestingsprojecten in een Rijksomgeving? En ben je een teamspeler die graag samenwerkt aan projecten en hou je van voortgang en vernieuwing? Dan zijn we naar jou op zoek en ben je welkom in ons team! 

Vacature Onderzoeker BZK

Ben jij nieuwsgierig, maatschappelijk betrokken, enthousiast, sociaal en heb je lef? Dan kunnen wij je goed gebruiken! We zoeken voor directie B een onderzoeker die zijn of haar onderzoeksvaardigheden wil inzetten op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Je werkt als lid van een multidisciplinair onderzoeksteam en bent inzetbaar voor een breed scala aan projecten, maar vooral voor een van de verantwoordingsonderzoeken of de lopende doelmatigheidsonderzoeken. 

Lopend onderzoek

Op dit moment lopen onder meer de volgende onderzoeken:

  • Aanpak van arbeidsuitbuiting
  • Belastingheffing woningcorporaties
  • Begrotingsbrieven
  • Voortgangsmeter

Lopend onderzoek