Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Verantwoordingsdag: rechtmatigheid in het geding

Coronacrisis zet spanning op democratische controle

De coronapandemie heeft niet alleen haar sporen achtergelaten in de samenleving, maar ook in de overheidsfinanciën. De rijksoverheid gaf in 2020 € 29 miljard uit om de virusuitbraak te bestrijden en de economische gevolgen ervan in te dammen. De Algemene Rekenkamer stelt in haar verantwoordingsonderzoek naar de rijksrekening 2020 vast dat deze omvangrijke stroom extra uitgaven zowel de informatievoorziening aan het parlement als het beheer van de rijksfinanciën onder druk heeft gezet.

Coronacrisis zet spanning op democratische controle

Straatbeeld ten tijde van Corona

Snoei wildgroei fiscale regelingen flink terug

Kamer en kabinet doen er verstandig aan de wildgroei van fiscale regelingen flink terug te snoeien. Tot die conclusie komt de Algemene Rekenkamer in haar verantwoordingsonderzoek 2020. Daarbij heeft zij tevens geput uit 20 jaar onderzoek naar zowel afzonderlijke fiscale regelingen als de toepassing ervan in den brede. Telkens was de constatering dat de doelstellingen vaag zijn, de onderbouwing gebrekkig het resultaat onduidelijk en evaluaties zeldzaam.

Snoei wildgroei fiscale regelingen flink terug

Spreadsheet van de jaarlijkse kosten

Versterkingsoperatie Groningen: tijd voor uitvoering

De verhouding tussen de kosten van onder meer de inzet van deskundigen en de daadwerkelijke kosten van schadeherstel en versterking van woningen in het Groninger aardbevingsgebied is disproportioneel. Dat blijkt uit het verantwoordingsonderzoek 2020 van de Algemene Rekenkamer.

Versterkingsoperatie Groningen: tijd voor uitvoering

Straatbeeld Provincie Groningen met versterkingen bij schade
Beeld: ©Rijksoverheid

Compensatieregeling toeslagouders niet rechtmatig aangekondigd

Bij het Ministerie van Financiën en de daaronder vallende Belastingdienst zijn voorzichtige tekenen van verbeterde bedrijfsvoering zichtbaar. Ruimte voor nieuwe fiscale beleidswijzigingen is er alleen als zij geen grote wissel trekken op deze cruciale dienst.

Parlement kan belastingdienst nu niet overvragen

Aanblik van een desolate kinderopvang

Informatiebeveiliging Rijk nog niet op orde

In 2020 zijn er bij ministeries en de Hoge Colleges van Staat verschillende incidenten geweest op het gebied van informatiebeveiliging. WhatsApp-accounts van zowel Eerste als Tweede Kamerleden en ambtenaren van ministeries zijn door criminelen overgenomen, bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken was sprake van een mogelijk datalek en het veilig gebruik van applicaties voor videovergaderingen was onvoldoende gegarandeerd.

Informatiebeveiliging Rijk nog niet op orde

Hacker aan het werk

Ernstige tekortkomingen vastgoedmanagement Defensie

Het beheer van het vastgoed van het Ministerie van Defensie schiet ernstig tekort. De minister heeft nog steeds te weinig inzicht in de aard en omvang van de problematiek. Zonder dat inzicht kunnen de achterstanden in het onderhoud van het defensievastgoed niet opgelost worden. Vanwege het gebrek aan voortgang in de aanpak van de structurele tekortkomingen in het vastgoedmanagement merkt de Algemene Rekenkamer dit in haar verantwoordingsonderzoek over het jaar 2020 aan als een ernstige onvolkomenheid.

Ernstige tekortkomingen vastgoedmanagement Defensie

Close-up van een verrekijker in gebruik
Beeld: ©Rijksoverheid

Aanpak natuurbranden kan effectiever

Als er in de toekomst gelijktijdig natuurbranden uitbreken dan bestaat er een reëel risico dat die niet snel onder controle kunnen worden gebracht. Specialistische bestrijdings­capaciteit en materieel zijn onvoldoende beschikbaar. Ook zijn er leemtes in de bevoegdheden en samenwerking tussen veiligheidsregio’s waardoor in crisissituaties snelle en juiste besluitvorming over de inzet van schaarse capaciteit wordt bemoeilijkt. Terwijl de kans dat zich meer natuurbranden voordoen de komende jaren groeit door klimaatverandering en toenemende droogte.

Aanpak natuurbranden kan effectiever

Brandweerman bij een heidebrand