Premier en voorzitter van de Staten van Aruba bij Algemene Rekenkamer

Op 31 augustus jongstleden was het voor het eerst Verantwoordingsdag op Aruba. Het kabinet van Aruba bood de jaarrekening 2011 aan de Staten aan, met daarbij het rapport van de Arubaanse Algemene Rekenkamer.

Ook jaarrekeningen over eerdere jaren en bijbehorende rapporten van de rekenkamer zijn aangeboden. Daarmee is een al jaren bestaande achterstand in de verantwoording in één klap ingehaald. De Algemene Rekenkamer Aruba blikt in haar rapport bij de jaarrekening 2011 terug op vijfentwintig jaar financieel beheer en analyseert waar de problemen zitten. Wij vinden het van belang dat er aandacht is voor een tijdige jaarlijkse verantwoording aan en decharge door de eigen volksvertegenwoordiging en werken samen met de rekenkamer van Aruba. Afgelopen week bezochten de premier van Aruba Mike Eman en de voorzitter van de Staten van Aruba Paul Croes de Algemene Rekenkamer van Nederland om met collegelid Gerrit de Jong terug te blikken op deze mijlpaal. De Papiamentstalige internetkrant www.24ora.com besteedde op 22 september aandacht aan de bezoeken.