Zicht op rijksbezit

De toegevoegde waarde van de departementale balans voor financiële informatie over rijksbezittingen

Binnen het huidige verplichtingen-kasstelsel is de informatieverstrekking van ministeries over bezittingen zeer beperkt. Denk hierbij aan het zicht op ICT-systemen (hardware en software), de terreinen en panden buiten de sfeer van het Rijksvastgoedbedrijf, het defensiematerieel, de fysieke infrastructuur en ook het cultureel erfgoed. Dit zijn Rijksbezittingen die een categorie publiek geld vormen – door ministeries aangehouden in vaste vorm. Er is een goede en professionele boekhouding nodig om deze bezittingen continu betrouwbaar te registreren.

Waarom voeren we dit project uit?

Het kunnen volgen van de publieke euro is een vast uitgangspunt voor de Algemene Rekenkamer. Een balans per ministerie, net als een volledige staatsbalans, biedt een compleet inzicht in de financiële positie van departementen en de bestemming van de publieke euro’s waarvoor ministers verantwoordelijk zijn. De (publieke) verantwoording van ministers wordt versterkt als de ‘hele boedel’ – de financiële én de niet-financiële bezittingen - in de financiële verantwoording wordt betrokken.

Wat gaan we doen?

We gaan na op welke wijze departementen de financiële informatie over de door hen beheerde bezittingen in begrotingen en verantwoordingen kunnen aanvullen en verstevigen. We doen dit door – onder meer - de volgende activiteiten uit te voeren:

  1. We stellen – voor zover mogelijk – per departement een tentatieve balans op. Daarbij gaan we per verantwoordelijke minister na welke (hoofdgroepen van) bezittingen onder hun beheer vallen en geven we een indicatie van de omvang van het financieel belang dat met deze bezittingen is gemoeid;
  2. We geven daarnaast handvatten/aanbevelingen voor een verdere doorontwikkeling van deze tentatieve balansen tot een volledige departementale balans, mede aan de hand van voorbeelden van andere landen en de International Public Sector Accounting Standards (IPSAS);
  3. We geven mede via voorbeelden een nadere duiding aan de informatie die met een dergelijke balans beschikbaar komt, en waarvan de financiële gevolgen vervolgens consequent in begrotingen en verantwoordingen worden betrokken. Hiervoor gebruiken we ook informatie uit andere (EU)landen die zijn overgegaan op basten-lasten. Ook plaatsen we de in de departementale balansen opgenomen bezittingen in de context van relevante actuele beleids-en bedrijfsvoeringsthema’s.

We sluiten zoveel mogelijk aan op bij het Rijk reeds bestaande initiatieven en ideeën ter verbetering van de financiële informatie, met name de voorstellen ter verbetering van de informatie in de departementale saldibalansen.

Stand van zakenZicht op rijksbezit