Wachttijden in de specialistische ggz

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de maatregelen die zijn genomen om de wachttijden in de specialistische ggz terug te dringen hebben gewerkt.

Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit?De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn al geruime tijd een punt van zorg. De normen voor de maximale wachttijd worden vaak overschreden. De afgelopen 2 jaar zijn diverse oplossingen bedacht om de wachttijden te verkorten. Zorgaanbieders (GGZ Nederland), zorgverzekeraars, patiëntenorganisatie MIND en de minister van VWS hebben met elkaar afgesproken om de wachttijden aan te pakken. Oplossingen zijn onder andere beter samenwerken in de keten, inzicht bieden in wachttijden per instelling, en de contractering, inkoop en bekostiging van zorg verbeteren. Ook zijn er maatregelen genomen om personeelstekorten tegen te gaan.

Toezichthouder NZa ziet in juli 2018 dat ondanks alle goede voornemens en ingezette acties de wachttijden nog steeds te hoog zijn. Daarom onderzoekt de Algemene Rekenkamer of de maatregelen wel hebben gewerkt.

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen?We onderzoeken of het beleid het doel dichterbij heeft gebracht, al is het doel zelf niet gehaald. De hoofdvraag is: zijn de wachttijden in de specialistische ggz door het Actieplan (2017) en de regionale afspraken korter geworden?
De onderzoeksvragen zijn:

Wat is er bekend over de invloed van autonome ontwikkelingen (zoals vergrijzing, verstedelijking en migratie) op de vraag naar specialistische ggz-zorg?

  • Wat is er nu bekend over de wachttijden en de (autonome) oorzaken daarvan?
  • Sluiten het bestuurlijk akkoord (actieplan) en de regionale afspraken aan op de oorzaken van lange wachttijden?
  • Zijn er oorzaken van lange wachttijden die niet aangepakt worden?
  • Worden de afspraken in de praktijk uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?
  • In hoeverre en hoe kan doorzettingsmacht de wachttijden helpen verminderen?

Stand van zakenWachttijden in de specialistische ggz