Vervolgonderzoek naar de maatschappelijke resultaten van revolverende fondsen

Overheden maken in toenemende mate gebruik van revolverende fondsen. In deze fondsen stort de overheid publiek geld  om projecten met een maatschappelijk doel te financieren. Het idee van revolverende fondsen is dat opbrengsten terugvloeien naar het fonds, waardoor het geld  opnieuw ingezet kan worden voor het financieren van andere projecten. Met andere woorden, ‘het geld ‘revolveert’.

In 2019 heeft de Algemene Rekenkamer het landschap van 28 revolverende fondsen van het Rijk in kaart gebracht en onderzocht hoe sturing en verantwoording hierover plaatsvindt. We constateerden dat er € 3,6 miljard rijksgeld in deze fondsen om gaat, terwijl verantwoording summier is en de Tweede Kamer beperkt zicht heeft op de resultaten.

Wij doen een vervolgonderzoek naar de maatschappelijke resultaten van revolverende fondsen van het Rijk. We beoordelen de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze fondsen op basis van bestaande evaluaties. Ook onderzoeken we zelf de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Nationaal Warmtefonds. Dat fonds is gericht op energiebesparende maatregelen aan woningen.

Waarom onderzoeken we dit?

Ons onderzoek kan bijdragen aan een betere inzet van revolverende fondsen. Het onderzoek kan ook leiden tot lessen bij het  evalueren en beoordelen van deze fondsen. Dat is ook nodig want we zien dat het Rijk veel verwacht van revolverende fondsen in de energietransitie. Daarom doen we verdiepend onderzoek naar het Nationaal Warmtefonds. Wat levert het fonds op? En zijn er alternatieven zoals subsidies of private financiers?

Wat zijn de onderzoeksvragen?

De hoofdvraag van dit onderzoek is in hoeverre  revolverende fondsen doeltreffend en doelmatig zijn. Kan het geld in deze fondsen efficiënter worden ingezet?

Stand van zaken

In uitvoering