Verantwoord begroten

Met dit onderzoek willen we nagaan of de begrotingspresentatie ‘Verantwoord Begroten’ het parlement in staat stelt om de begrotingen op een goede manier te beoordelen en haar budgetrecht uit te oefenen. We gaan na welke verbeteringen daarbij mogelijk zijn.

Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit?Verantwoord Begroten (VB) legt de uitgangspunten vast voor de wijze waarop de ministers hun begrotingen opstellen. Deze manier van presenteren heeft als doel het parlement beter te bedienen, met compactere begrotingen. De geboden beleids- en financiële informatie moet meer dan voorheen aansluiten op de taak en rol die de minister op een specifiek terrein heeft en op de instrumenten die hij daarvoor inzet.

Na zes jaar Verantwoord Begroten is het tijd om de stand op te maken. Slaagt deze nieuwe opzet van de begrotingen erin het parlement beter te bedienen? Daarbij betrekken we ook de mogelijke implicaties van ontwikkelingen zoals de toegenomen beschikbaarheid van open data.

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen?De hoofdvragen in het onderzoek luiden: Waarborgt de, conform de huidige opzet en uitvoering van Verantwoord Begroten, opgenomen informatie in de begrotingen een goede uitoefening van het budgetrecht door het parlement? Welke (eventuele) verbeteringen kunnen in de begrotingspresentatie worden aangebracht voor de versterking van het budgetrecht?

Stand van zakenVerantwoord begroten