Uitvoering nationale resolutietaak voor middelgrote en kleine banken

Tijdens de financiële crisis zijn in veel EU landen banken met de inzet van publiek geld uit de problemen gekomen. Om te voorkomen dat dit weer kan gebeuren is binnen de EU een bankenunie opgericht. Deze bankenunie zorgt voor gemeenschappelijk toezicht op banken in de landen van de eurozone. Voor de grote banken is er één Europese toezichthouder, de Europese Centrale Bank (ECB), die kan ingrijpen bij problemen. Voor de middelgrote en kleine banken hebben de Nationale Centrale Banken die toezichtstaak; in Nederland dus De Nederlandsche Bank (DNB).
Naast toezicht voorziet de bankenunie in resolutietaken d.w.z. het op een gecontroleerde en zorgvuldige manier omgaan met een bank die dreigt failliet te gaan. Voor de grote banken is op Europees niveau  een centrale raad, de Single Resolution Board (SRB), hiervoor verantwoordelijk. Voor middelgrote en kleine banken die in Nederland actief zijn, is DNB aangewezen als nationale resolutieautoriteit. In resolutieplannen legt DNB vast of en zo ja hoe zij zal ingrijpen als deze banken in de problemen komen. Gezien het grote maatschappelijk en financiële belang dat hiermee is gemoeid, onderzoekt de Algemene Rekenkamer hoe de nationale resolutieautoriteit is georganiseerd, of zij over voldoende capaciteit en middelen beschikt om haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren en we beoordelen de opgestelde resolutieplannen. 

We werken op dit terrein samen met een aantal andere rekenkamers, waaronder die van Duitsland, Finland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. Iedere rekenkamer doet onderzoek in eigen land, waarna wij gezamenlijk een overzichtsrapport opstellen.

Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit?In 2016 en 2017 onderzochten wij samen met vier andere nationale rekenkamers in de EU hoe het bankentoezicht van de nationale toezichthouders is georganiseerd. Op basis van dit onderzoek en de resultaten van een recente inventarisatie door rekenkamers in de eurozone verwachten we dat er ook op het terrein van bankenresolutie verschillen tussen landen zullen zijn in de uitvoering van de Europese regels. Dit kan leiden tot een gebrek aan een gelijk speelveld, waardoor vergelijkbare banken in verschillende landen op een verschillende manier zouden kunnen worden behandeld.

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen?

  • Hoe heeft DNB haar resolutietaak voor middelgrote en kleine banken opgezet en hoe voert DNB deze in de praktijk uit? 
  • Wat is de stand van zaken bij het opstellen van resolutieplannen voor Nederlandse middelgrote en kleine banken? 
  • Zijn er voor rekenkamers op het terrein van resolutie belemmeringen in de toegang tot informatie en zo ja, hoe kunnen deze worden opgelost?  
  • Hoe geeft de minister van Financiën invulling aan zijn verantwoordelijkheid, en hoe legt hij hierover verantwoording af aan het parlement?

Stand van zakenUitvoering nationale resolutietaak voor middelgrote en kleine banken