Slagkracht AIVD en MIVD

Op 1 mei 2018 is de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) in werking getreden. De wet voorziet onder meer in nieuwe bevoegdheden zoals onderschepping van communicatie via de kabel en in extra waarborgen op het gebied van privacy. Er zijn signalen dat de implementatie van de wet ten koste gaat van de operationele slagkracht van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, te weten de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Waarom onderzoeken we dit

De minister van Defensie (op dat moment verantwoordelijk voor de AIVD) heeft, gegeven onze rol en bevoegdheden in het staatsbestel, ons verzocht onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de (incidentele en structurele) effecten van de Wiv 2017 op de operationele taakuitoefening van de I&V-diensten. Wij hebben dat verzoek in overweging genomen en (onder voorwaarden) besloten dit onderzoek uit te voeren. Wij ronden het onderzoek binnenkort af.

Wat zijn de onderzoeksvragen

Ons onderzoek sluit aan op de wetsevaluatie van de Wiv 2017 door de Commissie Jones-Bos van 20 januari jongstleden. De evaluatie richt zich op de vraag of de doelstellingen van de wet – te weten modernisering van bevoegdheden en versterking van waarborgen – zijn behaald, of de wet in de praktijk een werkbaar instrument is gebleken voor de taakuitvoering van de diensten en of er knel- en aandachtspunten in de toepassingspraktijk van de wet zijn.

Ons onderzoek richt zich niet op de evaluatie van de wet maar op de (mogelijke) gevolgen van de invoering van de wet op de taakuitvoering van de AIVD en MIVD. Naast de centrale onderzoeksvraag, die zich in lijn met het verzoek richt op de effecten op operationele slagkracht van de AIVD en MIVD betrekken we andere, gerelateerde aspecten van de wetswijziging. Zo brengen we in kaart hoe de voorbereiding op de wetswijziging is geweest, of de betrokken ministers zelf zicht hadden en hebben op de gevolgen en wat de invloed is van de Wiv 2017 op de bedrijfsvoering van de diensten.

Stand van zakenSlagkracht AIVD en MIVD