Ruimte binnen meerjarenramingen

Het parlement heeft met het budgetrecht een belangrijke rol in de besluitvorming over de verdeling van publieke middelen (wie krijgt hoeveel en waarvoor?). Voorwaarde is dan wel dat het parlement op de belangrijkste momenten tijdens het begrotingsproces inzicht heeft in de beschikbare middelen en de voorgestelde budgettaire keuzes door het kabinet. Met dit onderzoek gaan we na welke informatie op welke momenten in het begrotingsproces hierover beschikbaar is. Ons onderzoek gaat over de ruimte die binnen de bestaande meerjarenramingen beschikbaar is om de schaarse middelen anders te besteden en welke stappen gezet moeten worden om ruimte te vinden.

Foto Lopend onderzoek Effectief bestrijden van milieucriminaliteit 2

Waarom onderzoeken we dit?

Wij voeren dit onderzoek uit ter ondersteuning van het parlementaire budgetrecht. De Tweede Kamer heeft de afgelopen jaren  aandacht gevraagd voor meer inzicht in de zogenoemde budgetflexibiliteit, de juridische vastlegging van de uitgaven en inzicht in de meerjarenramingen. Daarnaast voeren wij dit onderzoek uit om een beter beeld te krijgen van de werking van het systeem van meerjarenramingen en uitgavenbeheersing bij het Rijk. Uitgavenkaders werken goed voor de uitgavenbeheersing op korte termijn. Mogelijk zijn er ook risico’s, zoals  budgetten die lange tijd min of meer vast blijven staan terwijl de omstandigheden veranderen.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

De vragen van de Tweede Kamer en de mogelijke risico‘s  van de huidige systematiek leiden tot de volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe ontstaat in de praktijk ruimte binnen de systematiek van meerjarenramingen?
  2. Welke informatie ontvangt het parlement over ruimte en op welk moment tijdens het begrotingsproces?
  3. Kan het parlement hiermee haar rol in het begrotingsproces vervullen?

Stand van zakenRuimte binnen meerjarenramingen