Risico’s voor overheidsfinanciën als gevolg van de coronacrisis

De financiële maatregelen die de overheid treft om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden, leiden niet alleen direct tot een sterke stijging van de staatsschuld, maar via het afgeven van garanties kunnen de gevolgen ook indirect op de middellange en lange termijn fors zijn. De Algemene Rekenkamer onderzoekt de komende maanden de risico’s voor de overheidsfinanciën als gevolg van leningen en garanties die zijn afgegeven. Dit onderzoek maakt deel uit van een serie onderzoeken naar verschillende aspecten van de bestrijding van de coronacrisis.

Waarom onderzoeken we dit?

Het financieel belang en de maatschappelijke impact van de huidige financiële maatregelen zijn groot. De Algemene Rekenkamer heeft eerder onderzoek gedaan naar de risico’s voor de overheidsfinanciën en de garanties van de Staat.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

De onderzoeksvragen die wij met dit onderzoek willen beantwoorden zijn:

  • Welke garanties, achterborgstellingen en leningen heeft het Rijk in het kader van de coronacrisis verleend, verstrekt en/of verruimd en wat is hiervan het financieel belang?
  • Voldoet de totstandkoming van de nieuwe of verruimde risicoregelingen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving?
  • Op welke wijze is het parlement geïnformeerd en betrokken bij de besluitvorming over de nieuwe of verruimde risicoregelingen?

Stand van zakenRisico’s voor overheidsfinanciën als gevolg van de coronacrisis