Rijkspersoneelsbeleid

De beschikbaarheid van voldoende, goed gekwalificeerd personeel is vitaal voor het functioneren en presteren van de rijksoverheid. Daarom besteedt de Algemene Rekenkamer sinds 2012 stelselmatig aandacht aan dit onderwerp. De onderliggende vraag hierbij is in hoeverre de ministers ervoor zorgen dat zij de continuïteit van publieke dienstverlening veilig stellen. Immers, in veel onderzoek blijkt dat problematiek te herleiden is tot personele factoren, hetzij van kwantitatieve hetzij van kwalitatieve aard.

Vier jaar geleden signaleerden we bijvoorbeeld in de Staat van de Rijksverantwoording 2016 dat ministeries moeite hebben om voldoende ICT-expertise, financiële expertise en inkoopdeskundigheid in huis te halen en te behouden. Uit de Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025 in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bleek dat het Rijk in kwantitatief opzicht nauwelijks personeelstekort kende, maar dat in kwalitatieve zin (aanbod voldoet niet geheel aan de eisen) zich waarschijnlijk wél tekorten voordeden, maar dat het moeilijk was dit inzichtelijk te maken en in cijfers te uiten. We drongen er bij de minister van BZK op aan dat de rijksoverheid haar strategisch personeelsbeleid verder zou ontwikkelen om de benodigde expertise te kunnen aantrekken en behouden (Staat van de Rijksverantwoording 2018).

Waarom onderzoeken we dit?

Net als iedere organisatie heeft het Rijk voldoende en geschikte mensen nodig om haar taken goed uit te voeren. Met dit onderzoek willen we bijdragen aan de continuïteit van een goed functionerende en toekomstbestendige Rijksoverheid.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de wijze waarop de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer uit onze eerdere verantwoordingsonderzoeken zijn opgevolgd. Dat doen we aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:

  • Is het (rijksbreed) strategisch personeelsbeleid verder ontwikkeld om gerichter en effectiever de benodigde expertise te kunnen aantrekken en behouden?
  • Is prioriteit toegekend aan de (departementale) strategische personeelsplannen, zodat wordt voorkomen dat bij het doorvoeren van bezuinigingen of bij uitstroom o.b.v. pensionering de verkeerde medewerkers uitstromen, respectievelijk binnen de organisatie blijven?
  • Is inzichtelijk waar zich eventueel tekorten voordoen binnen het Rijk, in kwantitatieve en kwalitatieve zin? Is daarbij een analyse gemaakt van ICT-expertise en inkoopdeskundigheid?

Stand van zakenRijkspersoneelsbeleid