Revolverende fondsen

Het Rijk maakt steeds vaker gebruik van ‘revolverende fondsen’. In deze fondsen stort de overheid geld dat dient om projecten met een publiek doel te financieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het verstrekken van leningen of door te investeren in het aandelenkapitaal van bedrijven. Het idee van revolverende fondsen is dat opbrengsten - zoals rente en geld uit de verkoop van aandelen - terugvloeien naar het fonds, waardoor het geld weer ingezet kan worden voor het financieren van andere projecten (het geld ‘revolveert’). De Algemene Rekenkamer onderzoekt hoeveel revolverende fondsen er op rijksniveau zijn, hoeveel publiek geld erin is ondergebracht en of deze fondsen werken zoals bedoeld.

Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit?We schatten nu dat de rijksoverheid minimaal € 5 miljard  heeft ondergebracht in 20 tot 30 revolverende fondsen. Zeker weten doen we dit niet. Het ontbreekt op dit moment namelijk aan een totaalbeeld van het aantal revolverende fondsen van het Rijk, van het publieke geld dat in deze fondsen is ondergebracht en de financiële en maatschappelijke resultaten die de fondsen boeken. Bovendien willen we meer zicht geven op de democratische controle op de besteding van de publieke euro’s in de revolverende fondsen.

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen?We starten met een verkennend onderzoek waarbij we een overzicht bieden van revolverende fondsen op rijksniveau en laten zien hoe de democratische verantwoording en de controle op deze fondsen in elkaar steekt.

Afhankelijk van de resultaten van dit verkennende onderzoek volgt  mogelijk een vervolgonderzoek naar de vraag wat de revolverende fondsen publiek en financieel hebben opgeleverd.

Stand van zakenRevolverende fondsen

Onderzoek in uitvoering