Resultaten prijsonderhandelingen geneesmiddelen

In 2012 is de minister van VWS begonnen met onderhandelen over de prijs van een beperkt aantal dure geneesmiddelen. In de jaren daarna werd het instrument steeds vaker toegepast en in 2016 kreeg het (in de Geneesmiddelenvisie) een structurele rol. De reden daarvoor was dat steeds vaker (zeer) dure geneesmiddelen op de markt kwamen.

Afbeelding lopend onderzoek Resultaten prijsonderhandelingen geneesmiddelen
Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit


In Nederland zullen we in 2020 collectief bijna € 80 miljard aan de zorg besteden. De verwachting is dat deze uitgaven de komende jaren flink blijven groeien, ook in verhouding tot bijvoorbeeld de uitgaven aan onderwijs of sociale zekerheid. Uitgavenbeheersing in de zorg blijft dus geboden, en daarmee ook de noodzaak om keuzes te maken. Een euro die we aan behandeling A uitgeven, kan niet meer aan behandeling B worden besteed. Maar zeker in de zorg zijn keuzes lastig, omdat ze vaak een gezicht hebben – van patiënten, mensen, voor wie de beschikbaarheid dan wel de vergoeding van een behandeling van levensbelang kan zijn. In de discussies over het al dan niet vergoeden van dure geneesmiddelen – en de prijzen die we daarvoor collectief betalen – wordt dit dilemma telkens weer concreet.

Tegenwoordig zijn de prijsonderhandelingen de verantwoordelijkheid van de minister voor Medische Zorg en Sport. Met dit onderzoek wil de Algemene Rekenkamer inzicht bieden in de vraag in hoeverre de prijsonderhandelingen hebben bijgedragen aan het bereiken van kosteneffectieve zorg en de beheersing van de geneesmiddelenuitgaven.

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen


Wij onderzoeken de resultaten van de prijsonderhandelingen in de periode 2012-2018. Daarbij gaan wij na in hoeverre de 32 door VWS gesloten contracten met een prijsafspraak bijdragen aan het bereiken van kosteneffectieve zorg en aan de beheersing van de geneesmiddelenuitgaven.

Stand van zakenResultaten prijsonderhandelingen geneesmiddelen