Opvangcapaciteit voor asielzoekers

De opvangcapaciteit voor asielzoekers is al geruime tijd bijna dagelijks in het nieuws. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dat in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid opvang biedt aan asielzoekers, ziet dat de capaciteit van de opvanglocaties voor asielzoekers onvoldoende blijkt. In mei 2022 verwachtte het COA eind 2022 circa 51.000 opvangplekken nodig te hebben. Dit betekende dat er nog 16.000 extra opvangplekken moesten worden gevonden. Op dit moment proberen de staatssecretaris van JenV en het COA noodopvang voor asielzoekers te regelen, maar dit levert diverse problemen op. Het COA moet jaar-in-jaar-uit personeel en locaties op- en afschalen al naar gelang het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. 

Waarom onderzoeken we dit?

De opvangcapaciteit voor asielzoekers staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda, en dat is niet voor de eerste keer. Het op een rij zetten van feiten en cijfers over de opvang van asielzoekers kan het parlement en het kabinet de mogelijkheid bieden om lessen te trekken uit het verleden en de organisatie van de opvangcapaciteit structureel te verbeteren.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

In dit onderzoek bekijken we de instroom van asielzoekers in Nederland, hun doorstroom tussen opvanglocaties en de wisselende opvangcapaciteit. Daartoe onderzoeken we onder andere hoe de opvangcapaciteit (personeel en locaties) de afgelopen jaren is op- en afgeschaald en wat hierbij de kosten en overwegingen waren. 

Focusonderzoek

Het onderzoek naar de opvangcapaciteit voor asielzoekers is een focusonderzoek. Een focusonderzoek is een manier om snel onderzoeksresultaten te kunnen delen door middel van een kort, feitelijk en helder rapport met een afgebakende vraagstelling en zonder oordelen en aanbevelingen. Het onderzoek kent een korte doorlooptijd en we willen het rapport dan ook in januari 2023 openbaar publiceren.

Stand van zaken

Opvangcapaciteit voor asielzoekers