Operatie Inzicht in Kwaliteit

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is afgesproken om het inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid te vergroten. Onder de noemer Operatie Inzicht in Kwaliteit zijn diverse initiatieven in gang gezet om te komen tot een betere onderbouwing van beleid vooraf, monitoring, bijsturing, tussentijdse evaluatie gedurende de uitvoering van beleid en een goede evaluatie achteraf. Het doel van de operatie is om de maatschappelijke toegevoegde waarde van publiek geld te vergroten door meer inzicht in de impact van beleid te krijgen en daar naar te handelen.

De Algemene Rekenkamer voert een onderzoek uit naar de Operatie inzicht in Kwaliteit. Na afloop van dit onderzoek publiceren we de resultaten in een brief aan de Tweede Kamer. Deze brief is openbaar.

Waarom onderzoeken we dit?

De Operatie Inzicht in Kwaliteit is onder andere van belang om de Kamer meer mogelijkheden te geven om te controleren op doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de voortgang en resultaten van de Operatie Inzicht in Kwaliteit. Hierbij kijken we met name naar de onderdelen waar de ministers in de afgelopen jaren de meeste tijd en aandacht aan hebben besteed. Dit zijn de initiatieven/’proeftuinen’ van de ministers en de onderbouwing die de ministers aan de Kamer moet geven over hun beleid.

De initiatieven zijn ‘proeftuinen’ waarbij concrete inzichten worden opgedaan over de (maatschappelijke) effecten van beleid en/of waar lessen worden getrokken over manieren waarop beleid geëvalueerd kan worden.

Volgens artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016moeten ministers voorstellen, voornemens en toezeggingen die naar de Kamer gaan toelichten aan de hand van drie elementen:
(1) ministers moeten ingaan op de doelstellingen, doeltreffendheid en doelmatigheid die worden nagestreefd;
(2) ministers moeten ingaan op de beleidsinstrumenten die worden ingezet;
(3) ministers moeten ingaan op de financiële gevolgen voor het Rijk en, waar mogelijk, de financiële gevolgen voor maatschappelijke sectoren.

Voor de naleving van artikel 3.1 (CW 2016) is een pilot gestart. Hierbij stellen ministers een bijlage op waarin ze ingaan op de voorwaarden uit artikel 3.1 (CW 2016). Deze pilot zullen wij beoordelen.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

In ons onderzoek gaan we na welke resultaten er door de Operatie Inzicht in Kwaliteit zijn bereikt. Doen de ministers bijvoorbeeld genoeg om de Kamer te informeren over de doelmatigheid en doeltreffendheid van nieuw beleid? En doen ministers voldoende om ervoor te zorgen dat ze inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van beleid om de opbrengsten van beleid te vergroten?

Stand van zakenOperatie Inzicht in Kwaliteit