Ondergrondse energietoepassingen en grondwaterkwaliteit

Om aan de nationale en internationale klimaatdoelen te voldoen, zet de rijksoverheid  in op  duurzame, ondergrondse energietoepassingen. Dat gebeurt in de vorm van geothermie en bodemenergie. Deze systemen moeten worden ingepast in een drukke ondergrond waar verschillende belangen met elkaar strijden om ruimte. Ondergrondse energietoepassingen brengen risico’s met zich mee voor de grondwater- en drinkwaterkwaliteit. Zij doorboren niet alleen de kleilagen die drinkwaterwinningen afschermen, er kan ook lekkage optreden waardoor verontreinigingen weglekken naar het grondwater. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) constateerde in 2017 dat het risico op lekkage dreigt bij alle geothermie-installaties in Nederland. De Inspectie van de Leefomgeving en Transport (ILT) concludeerde in 2018 dat veel bedrijven zich bij de aanleg van bodemenergie-systemen niet houden aan de milieuregels.  

Waarom onderzoeken we dit?

Het onderzoek naar ondergrondse energie raakt een van de belangrijkste voorzieningen in Nederland: ons drinkwater. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid de  drinkwatervoorziening duurzaam veilig stelt. Dit is ook zo geregeld in de Drinkwaterwet. Het huidige kabinet zet  in op ondergrondse energie als vervanging van het verwarmen met gas. Het tempo is hoog, er is veel geld mee gemoeid en veel ministeries zijn betrokken.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

De hoofdvraag die we met dit onderzoek willen beantwoorden is: ”Is de Rijksoverheid bij de opzet en uitvoering van beleid voor ondergrondse energietoepassingen (geothermie en bodemenergie) doeltreffend in het beschermen van ondergrondse (drink)watervoorraden (= bestaande bronnen en strategische voorraden)?”

Stand van ZakenOndergrondse energietoepassingen en grondwaterkwaliteit