Kijk op inspectierapporten

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar de effectiviteit van inspectierapporten en dan vooral naar de effectiviteit voor de burger: Wat heeft de burger aan deze inspectierapporten? Het betreft hier een pilotonderzoek naar drie rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Waarom onderzoeken we dit

Inspecties vervullen een belangrijke rol in de beleidscyclus, omdat ze door toezicht en handhaving bijdragen aan de naleving van regels én doordat ze signalen over tekortkomingen in beleid teruggeven aan de beleidsdepartementen. De Algemene Rekenkamer heeft in het verleden uitgebreid onderzoek naar inspecties gedaan. Een terugkerende constatering is dat er weinig inzicht is in de effectiviteit van het werk van inspecties. In dit nieuwe onderzoek wil de Algemene Rekenkamer vaststellen of de rapporten effectief zijn.

Het is de bedoeling de inspecties te stimuleren het inzicht in de eigen effectiviteit te vergroten door het nut, de mogelijkheden en de voorwaarden van dergelijk onderzoek te laten zien.

Wat zijn de onderzoeksvragen

Centraal in het onderzoek staan de volgende drie vragen:

  • Leiden (de aanbevelingen in) inspectierapporten tot een meetbare vermindering van de desbetreffende problematiek gezien vanuit het perspectief van de bur­ger?
  • Worden aanbevelingen uit inspectierapporten overgenomen en geïmplementeerd door de minister en uitvoeringsorganisaties?
  • Is er een plausibel effect van het rapport en waar is dat aan te danken?

Stand van zakenKijk op inspectierapporten