Inzetbaarheid van de politie

De politie heeft een jaarlijks budget van circa € 5,6 miljard. Hiervan wordt circa € 4,3 miljard uitgegeven aan personeel.  Het politiepersoneel vormt daarmee het veruit belangrijkste instrument om de politietaken uit te voeren.
Om een beeld te krijgen van de beschikbare politiecapaciteit, is het van belang om zicht te hebben op formatie, bezetting en inzetbaarheid. De formatie van de politie is een gegeven, vastgelegd in het formatieplan. De bezetting van de politie kan afwijken van de formatie: er kan sprake zijn van zowel overbezetting als onderbezetting. Personeel kan om diverse redenen niet of slechts beperkt inzetbaar zijn, zoals door ziekte, detachering, afwezigheid voor opleidingen of het niet gehaald hebben van de periodieke beroepsvaardigheidstrainingen.

Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit?Het ‘inzetbaar zijn’ van de politie is een voorwaarde om prestaties te kunnen leveren. Met inzetbare politiemedewerkers is er een basis voor de afgesproken basispolitiezorg, gericht op openbare orde en noodhulpverlening.

Zicht op de bezetting en inzetbaarheid van dit personeel is daarom van belang om te weten of de politietaken uitgevoerd kunnen worden en bij de keuze welke politietaken uitgevoerd kunnen worden. Ook kan het zicht op bezetting en inzetbaarheid bijdragen aan een onderbouwing in de discussie over capaciteitstekorten en werkdruk.

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen?


We onderzoeken de formatie, bezetting en inzetbaarheid van de politie op landelijk en lokaal niveau.

Met dit onderzoek willen we ten eerste in beeld brengen wat de beschikbare formatie, bezetting en inzetbaarheid is en welk inzicht de politie hierin heeft op de verschillende organisatorische niveaus. Welke organisatieonderdelen kennen overbezetting, welke onderbezetting? Wat is de werkelijke inzetbaarheid?

Ten tweede moet dit onderzoek inzicht bieden in het gebruik van de informatie over formatie, bezetting en inzetbaarheid door de politie in de sturing op de eigen organisatie (gebaseerd op onderzoek bij twee eenheden).

De onderzoeksvragen zijn:

  1. Wat is de formatie, bezetting en inzetbaarheid op alle niveaus?
  2. Welke datasystemen heeft de politie over formatie, bezetting en inzetbaarheid op alle organisatorische niveaus (landelijk, eenheid, district en basisteam)? Hoe zijn deze aan elkaar gerelateerd?
  3. Is er sprake van verschillen in de informatie over bezetting en inzetbaarheid tussen de verschillende organisatorische niveaus ? Wat zijn hiervoor mogelijke verklaringen?
  4. Welke rol speelt informatie over bezetting en inzetbaarheid in de sturing van de inzet van politie op alle niveaus?

Bovenstaande vragen willen we in brede zin beantwoorden, maar daarnaast ook specifiek voor de functie van wijkagent.

Stand van zakenInzetbaarheid van de politie