Inkoop forensische zorg

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijke gehandicaptenzorg, als onderdeel van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Wij doen onderzoek naar forensische zorg in het strafrechtelijk kader. Het jeugdstrafrecht valt buiten het kader van ons onderzoek.

Waarom onderzoeken we dit

Forensische zorg is een combinatie van zorg en beveiliging. Deze zorg beoogt de stoornissen en de beperkingen die aan delict-gedrag ten grondslag liggen te behandelen en de kans op recidive te verminderen.

De Wet forensische zorg bepaalt dat de zorg gericht is op herstel van de patiënt en vermindering van de kans op recidive ten behoeve van de veiligheid van de samenleving. Dit is uitgewerkt in 4 doelen. We gebruiken die doelen als startpunt voor ons onderzoek. Het gaat om:

  1. De patiënt op de juiste plek: er wordt ingezet op zorgvuldig onderzoek naar en vaststelling van de stoornis en eventuele andere problematiek.
  2. Het creëren van voldoende forensische zorgcapaciteit: er wordt gekeken naar een evenwichtige spreiding van patiënten met verschillende beveiligingsniveaus en een passend aanbod bij complexe problematiek.
  3. Het bieden van kwalitatief goede zorg gericht op de veiligheid van de samenleving: de minister koopt zorg in op basis van de zorgbehoefte. Zorgaanbieders zetten behandelmethoden in waarvan bewezen is dat ze werken. Zij verantwoorden de verleende zorg aan de hand van prestatie-indicatoren. Zo wordt gestuurd op kwaliteit van de forensische zorg.
  4. Een goede aansluiting tussen de forensische en de reguliere zorg: iemand krijgt ook na afloop van zijn straf de begeleiding, behandeling of zorg die hij nodig heeft.

Het doel van ons onderzoek is om in beeld te brengen in welke mate DJI de doelstellingen van de Wet forensische zorg realiseert en in welke mate inkoop- en contractmanagement door DJI daaraan bijdraagt.

Wat zijn de onderzoeksvragen

De belangrijkste onderzoeksvragen zijn:

  1. In hoeverre stuurt DJI via inkoop- en contractmanagement om de doelstellingen van de Wet forensische zorg te behalen?
  2. In welke mate houdt DJI bij inkoop- en contractmanagement van forensische zorg bij zorgaanbieders rekening met de trajectkwaliteit per zorgaanbieder?

Stand van zakenInkoop forensische zorg