Gepaste zorg in het basispakket

Onderzoek naar de bijdrage van het programma Zinnige Zorg

De groei van de zorguitgaven zet de betaalbaarheid van de zorg onder druk. Dit leidt tot maatschappelijke en politieke discussies over welke zorg we collectief willen betalen uit het basispakket en welke zorg niet. Om niet-gepaste zorg in het basispakket te identificeren en weg te nemen, is Zorginstituut Nederland in 2013 gestart met het programma Zinnige Zorg. Niet-gepaste zorg is zorg die niet effectief, niet kosteneffectief en niet noodzakelijk is. De Algemene Rekenkamer onderzoekt of het programma tot nu toe heeft opgeleverd wat was beoogd.

Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit?In 2015 publiceerden wij de uitkomsten van ons onderzoek naar  ‘pakketbeheer’ (pakketmaatregelen en standpunten) als instrument om de zorguitgaven te beheersen (zie Basispakket zorgverzekering). Onze conclusie was dat het minder effectief was dan beoogd om behandelingen uit het basispakket te halen om de zorguitgaven te beheersen. Wel zagen wij in het nieuwe programma Zinnige Zorg aanknopingspunten voor een op termijn effectiever pakketbeheer door het Zorginstituut. Nu dit programma vijf jaar bestaat, vinden wij het een goed moment om te kijken wat het programma oplevert en om aanbevelingen te doen voor de toekomst.

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen?We onderzoeken of het programma Zinnige Zorg tot nu toe heeft opgeleverd wat was beoogd en in hoeverre het bijdraagt aan het versterken van pakketbeheer en het beheersen van de zorguitgaven. Dit onderzoeken we aan de hand van de volgende vragen:

  • Op welke manier moet het programma Zinnige Zorg bijdragen aan het niet meer vergoeden van niet-gepaste zorg uit het basispakket?
  • Wat heeft het programma Zinnige Zorg tot dusverre opgeleverd?
  • Welke andere initiatieven en ontwikkelingen raken aan de uitvoering van het programma Zinnige Zorg?
  • In hoeverre is het – op basis van de gerealiseerde voortgang – aannemelijk dat het programma Zinnige Zorg er toe geleid heeft dat niet-gepaste zorg niet meer wordt vergoed uit het basispakket?

Stand van zakenGepaste zorg in het basispakket - onderzoek naar de bijdrage van het programma Zinnige Zorg