Fiscale regelingen nader bekeken: de landbouwvrijstelling

Belastingverlichtende regelingen hebben al enige tijd de bijzondere interesse van de Algemene Rekenkamer. In 2016 werd bijvoorbeeld de fiscale tegemoetkoming voor experts uit het buitenland onderzocht (30%-regeling). In 2017 publiceerden wij het brede rapport ‘Zicht op belastingverlichtende regelingen’. Daarnaast zijn de speciale regelingen in de autobelastingen onderwerp van diverse onderzoeken geweest. De komende tijd richt de Algemene Rekenkamer zich op een fiscale regeling specifiek bedoeld voor agrariërs: de landbouwvrijstelling in de winstsfeer.

Waarom onderzoeken we dit?

De landbouwvrijstelling kent al sinds jaar en dag een bijzondere plaats in de winstbelasting. Agrariërs die een waardestijging op hun landbouwgrond realiseren, betalen als gevolg van deze vrijstelling over een deel van hun winst geen belasting. Het budgettaire belang dat hiermee is gemoeid, wordt in de Miljoenennota voor het jaar 2020 geraamd op 1,3 miljard euro. In ons onderzoek gaan wij na welke deelsectoren binnen de agricultuur gebruikmaken van de landbouwvrijstelling en voor welke bedragen.

Landbouwers kunnen naast het toepassen van de landbouwvrijstelling ook een beroep doen op andere (niet-) fiscale regelingen om hun financiële positie te verbeteren. Ons onderzoek richt zich daarom ook op de vraag hoe de landbouwvrijstelling zich verhoudt tot andere regelingen.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

De hoofdvraag van ons onderzoek luidt: in welke mate draagt de landbouwvrijstelling bij aan de geformuleerde doelen?

Vragen die wij onder andere willen beantwoorden zijn:

  • Hoe werkt de landbouwvrijstelling en welke beleidsdoelen liggen eraan ten grondslag?
  • Welk bedrag is met de landbouwvrijstelling gemoeid en wie gebruikt de regeling?
  • Worden de met de landbouwvrijstelling beoogde doelen gerealiseerd?

Stand van zaken onderzoekFiscale regelingen nader bekeken: de landbouwvrijstelling