Duurzaamheid intensieve veehouderij

De Algemene Rekenkamer onderzoekt in hoeverre milieuproblemen die ontstaan als gevolg van de intensieve veehouderij worden opgelost. Het onderzoek is een vervolg op ons onderzoek uit 2013.

Uit ons onderzoek in 2013 bleek dat de vermindering van de milieuverontreiniging nog onvoldoende effect had voor het behoud van de biodiversiteit. De destijds verantwoordelijke bewindspersonen zegden toe de regelgeving aan te zullen scherpen, de meetmethode voor ammoniakuitstoot te zullen verbeteren en duidelijkere keuzes te zullen maken bij de ruimtelijke bestemming voor veehouderij of natuur.

Maatschappij

Waarom doen we onderzoek naar duurzaamheid veehouderij?


In dit vervolgonderzoek richten we ons op de vraag in hoeverre de toezeggingen van de bewindspersonen zijn nagekomen. Daarnaast onderzoeken we in hoeverre de geconstateerde milieuproblemen door de uitstoot van de veeteeltsector  voldoende zijn opgelost om bij te dragen aan het behoud van een gevarieerde  natuur in Nederland.

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen?

  1. In hoeverre zijn de in eerder onderzoek geconstateerde milieuproblemen (bedreiging van de biodiversiteit door ammoniak- en stikstofemissies door de veeteeltsector) opgelost?
  2. In hoeverre is de informatie van de ministers over de voortgang op de aanbevelingen en toezeggingen van de eerdere onderzoeken in de ‘Opvolgmonitor’ (overzicht van de Algemene Rekenkamer met stand van zaken van toezeggingen) juist en volledig?
  3. Als de aanbevelingen niet zijn opgevolgd, wat is daarvoor de reden?
  4. Als de aanbevelingen wel zijn opgevolgd, heeft dat bijgedragen aan de oplossing van de gesignaleerde problemen?
  5. Welke andere stappen heeft de verantwoordelijke minister sinds 2013 genomen die van invloed zijn op de in eerder onderzoek geconstateerde problemen?
  6. In welke mate voldoen de fosfaatemissies aan de normen zoals gesteld en draagt dit voldoende bij aan behoud van biodiversiteit?

Stand van zakenDuurzaamheid intensieve veehouderij