Diversiteit in vaste adviescolleges

De regering laat zich bij de voorbereiding en uitvoering van beleid bijstaan door een aantal vaste adviescolleges. Het is belangrijk dat die colleges divers zijn samengesteld. Zo kunnen ze evenwichtig advies geven en klinken zo veel mogelijk geluiden door uit de samenleving. Op 1 januari 1997 trad de Kaderwet adviescolleges in werking. Deze wet regelt onder andere dat er wordt gestreefd naar evenredige deelname door vrouwen en minderheden, dat de regering een belangrijke stem heeft in de benoemingen en dat leden maximaal twee termijnen mogen worden herbenoemd.
Uit vooronderzoek blijkt dat er vragen te stellen zijn bij de naleving van alle drie de wettelijke uitgangspunten. Zo is de evenredige vertegenwoordiging in adviescolleges nog niet volledig.

Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit?In 2019 is het 100 jaar geleden dat het Algemeen Kiesrecht werd ingevoerd. Emancipatie en evenredige vertegenwoordiging blijven maatschappelijk actuele onderwerpen. Door onze wettelijke bevoegdheden kunnen wij als Algemene Rekenkamer ook in niet-openbare bronnen onderzoeken hoe de werving van leden voor de adviescolleges zich heeft ontwikkeld en welke regierol de ministers daarin nemen.

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen?


De centrale vraag van dit onderzoek is: hoe staat het met de evenredige deelname van vrouwen en etnische en culturele minderheidsgroepen in vaste adviescolleges? We onderzoeken hoe de samenstelling van vaste adviescolleges zich sinds 1997 heeft ontwikkeld, wie de regie voert over de benoemingen, hoe in de procedure aandacht wordt besteed aan de evenredige deelname en welke andere bevorderende en belemmerende factoren een rol spelen.


 

Stand van zakenDiversiteit bij vaste adviescolleges