De rol van staatsdeelnemingen in de energietransitie

Staatsdeelnemingen als TenneT, Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN) spelen van oudsher een belangrijke rol in de aanleg en het beheer van de energie-infrastructuur. De energietransitie vraagt om aanpassingen en uitbreidingen van deze infrastructuur. Daarbij gaat het onder andere om warmtenetten, geothermie, CO2-opslag en het elektriciteitsnet op zee. De minister van EZK heeft een aantal staatsdeelnemingen een formele rol in de energietransitie gegeven via een opdracht of wettelijke taak. De Algemene Rekenkamer gaat hier onderzoek naar doen.

Freestock Windmill

Waarom onderzoeken we dit?

Er is veel (publiek) geld gemoeid met de energietransitie.  De keuze van de minister om taken en activiteiten bij staatsdeelnemingen neer te leggen, brengt een risico met zich mee voor de rijksuitgaven. De minister hoort nadrukkelijk het publieke belang te betrekken bij dergelijke besluiten.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

De hoofdvraag van dit onderzoek is in hoeverre de minister van EZK het publieke belang bewaakt bij zijn besluiten over de rol van staatsdeelnemingen in de energietransitie. Het publieke belang bestaat uit de afweging van de doelen van het Nederlandse energiebeleid (duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar), de doelen van de energietransitie, de uitgangspunten van het rijksbrede deelnemingenbeleid, doelmatigheid en financiële risico’s voor het Rijk. 

We onderzoeken een aantal concrete besluiten die de minister hierover al genomen heeft. Daarbij onderzoeken we per geval:

  1. de onderbouwing van het besluit
  2. de uitwerking van het besluit in termen van sturing en toezicht door het Rijk, en in termen van de gevolgen voor de rijksuitgaven en eventuele financieringsconstructies en
  3. de verantwoording over de besluitvorming en de informatievoorziening aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het nieuwe onderzoeksprogramma Energietransitie van de Algemene Rekenkamer.

Stand van zakenDe rol van staatsdeelnemingen in de energietransitie