Bijzondere uitkeringen aan Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

De Algemene Rekenkamer is een onderzoek gestart naar de bijzondere uitkeringen die de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba van de rijksoverheid ontvangen.

Lopend onderzoek Bijzondere uitkeringen aan Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Achtergrondinformatie

De eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-eilanden) zijn ‘bijzondere gemeenten’ van het land Nederland, die samen Caribisch Nederland vormen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een coördinerende rol voor het rijksbeleid met betrekking tot de drie openbare lichamen.

Waarom onderzoeken we dit?

Aanleiding voor dit onderzoek is een verzoek vanuit de Tweede Kamer om onderzoek te doen naar de bijzondere uitkeringen die op basis van artikel 92 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (FinBES) aan de openbare lichamen in Caribisch Nederland zijn toegekend.

Naast de zogenoemde vrije uitkering uit het BES-fonds, die lijkt op de algemene uitkeringen die Europees-Nederlandse gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds, kunnen departementen bijzondere uitkeringen verstrekken aan de BES-eilanden. Bij deze uitkeringsvorm gaat het om geld dat de openbare lichamen van het Rijk ontvangen en moeten besteden ten behoeve van bepaalde taken, vergelijkbaar met de specifieke uitkeringen die Europees-Nederlandse gemeenten ontvangen.

Op 12 november 2019 hebben we positief gereageerd op dit verzoek en de voorzitter van de Tweede Kamer geïnformeerd dat we een onderzoek naar dit onderwerp gaan uitvoeren. Hierbij beantwoorden we de onderzoeksvragen die de Tweede Kamer ons heeft gesteld.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

Het verzoek richt zich op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het beheer en de verantwoording van de bijzondere uitkeringen die de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba van de rijksoverheid ontvangen.

Daarbij heeft de Tweede Kamer ons de volgende vragen gesteld:

  • Hoe is het toezicht op de rechtmatigheid en de doeltreffendheid van de bijzondere uitkeringen op basis van artikel 92 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba georganiseerd, daaronder begrepen de uitgaven die strekken tot ontwikkeling van de landbouw?
  • Wat is de kwaliteit van de informatievoorziening over (het toezicht op) deze uitgaven en uitkeringen aan de Tweede Kamer?
  • Wat is de positie van het ministerie van BZK vanuit de coördinerende rol van de minister van BZK inzake Koninkrijksrelaties en de betrekkingen met de openbare lichamen in Caribisch Nederland?

Stand van zakenBijzondere uitkeringen aan Bonaire, Sint-Eustatius en Saba