Belastingheffing van woningcorporaties

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar de belastingheffing van woningcorporaties. We onderzoeken hoeveel vennootschapsbelasting en verhuurderheffing woningcorporaties betalen. Ook brengen wij in kaart hoeveel verrekenbare fiscale verliezen woningcorporaties hebben. Daarnaast gaan wij na of de fiscale regels voor woningcorporaties overlappen of botsen met o.a. de Woningwet.

Woningcorporaties voorzien in betaalbare woonruimte voor mensen met een krappe beurs. Hun rechten en plichten vloeien o.a. voort uit de Woningwet. Sinds 2006 moeten woningcorporaties vennootschapsbelasting betalen. Per 2013 geldt ook de verhuurderheffing. In de Tweede Kamer bestaat onduidelijkheid over de bedragen die woningcorporaties aan deze belastingen betalen. Met dit onderzoek willen we deze onduidelijkheid wegnemen. Ook gaan we na in hoeverre de fiscale regels voor woningcorporaties en de regels uit de Woningwet elkaar versterken of juist beperken. Zo reiken we de feiten aan voor het debat.

Om een volledig beeld te geven van de belastingafdrachten, gaan we ook na hoeveel verrekenbare fiscale verliezen woningcorporaties hebben. Deze verliezen mogen woningcorporaties, net als andere vennootschapsbelastingplichtigen, in mindering brengen op hun fiscale winsten van andere jaren. Dit kan het bedrag aan te betalen vennootschapsbelasting verminderen.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

De hoofdvraag van dit onderzoek is:

Wat zijn de financiële gevolgen van de fiscale maatregelen die sinds 2006 ten aanzien van woningcorporaties zijn genomen en welke samenloop bestaat er tussen deze maatregelen en niet-fiscale regels voor woningcorporaties?

De deelvragen van dit onderzoek zijn:

  1. Welke fiscale maatregelen zijn sinds 2006 genomen ten aanzien van woningcorporaties?
  2. Wat is de achtergrond van deze maatregelen (geweest)?
  3. Welke bedragen aan vennootschapsbelasting en verhuurderheffing hebben woningcorporaties afgedragen in de periode 2006 tot en met 2018?
  4. Over hoeveel met de vennootschapsbelasting verrekenbare fiscale verliezen beschikken woningcorporaties nog en hoe heeft de verliesvoorraad zich in de tijd ontwikkeld?
  5. Welke niet-fiscale regels gelden voor woningcorporaties?
  6. Welke samenloop bestaat er tussen de fiscale en niet-fiscale regels voor woningcorporaties, en op welke punten lopen deze regels juist uiteen?

Stand van zakenBelastingheffing van woningcorporaties