Aanpak van arbeidsuitbuiting

De Algemene Rekenkamer start een onderzoek naar de aanpak van arbeidsuitbuiting. Eind 2018 startte het kabinet Rutte III het programma Samen tegen mensenhandel. De Inspectie SZW heeft van het kabinet vanaf 2018 voor de versterking van de handhavingsketen financiële middelen toegekend gekregen die oplopen tot structureel € 50 miljoen per jaar in 2022. Ongeveer 60% hiervan (circa € 30 miljoen per jaar) zal de inspectie inzetten op het domein Eerlijk werk, waar arbeidsuitbuiting deel van uit maakt.

Arbeidsuitbuiting is een vorm van mensenhandel die strafbaar is gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Arbeidsuitbuiting kan ook gaan om overtredingen van de arbeidswetten, zoals de Wet minimumloon en de Arbeidstijdenwet. In de praktijk gaat het bij arbeidsuitbuiting om ernstige situaties op de werkvloer, waarbij er sprake kan zijn van dwang, geweld, misleiding, lange werkdagen en onderbetaling.

Waarom onderzoeken we dit?

Volgens het Nationaal Dreigingsbeeld 2017 is arbeidsuitbuiting een vorm van georganiseerde criminaliteit en naar verwachting neemt de problematiek de komende jaren toe. Het overtreden van wet-en regelgeving in de relatie tussen werkgever, werknemer en tussenpersoon is een belangrijk maatschappelijk en politiek onderwerp. Met dit onderzoek willen wij bijdragen aan een doeltreffende en doelmatige aanpak van arbeidsuitbuiting. 

Wat zijn de onderzoeksvragen?

De centrale vraag in dit onderzoek is:  In hoeverre  draagt de huidige aanpak van arbeidsuitbuiting (inclusief de inzet van mensen, middelen en tijd) door de ministers van JenV en SZW bij aan het verminderen van het aantal mensen dat slachtoffer wordt van arbeidsuitbuiting? En hoe kan de aanpak van arbeidsuitbuiting meer resultaten opleveren en daarmee een grotere bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal slachtoffers? Dit onderzoeken we aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: 

  1. Sluit de aanpak van arbeidsuitbuiting aan bij het doel om het aantal slachtoffers te verminderen?
  2. Zijn de beoogde acties en resultaten van de aanpak arbeidsuitbuiting gerealiseerd binnen de beoogde inzet van mensen, middelen en tijd?
  3. In hoeverre zijn verbeteringen in de aanpak van arbeidsuitbuiting mogelijk aan de hand van de resultaten van onderzoeksvragen 1 en 2? 

Stand van zaken

Aanpak van arbeidsuitbuiting