Aandelenverwerving Air France-KLM

In februari 2019 maakte het kabinet bekend dat Nederlandse staat een aandelenbelang van 12,68% had verworven in de holding Air France-KLM en ernaar streefde om een vrijwel gelijkwaardig belang te verkrijgen als de Franse staat (14,3%). Een dag later had de Nederlandse overheid een aandelenbelang van 14,0% in de holding, waarmee het aankoopproces ten einde kwam. Voor het aandelenpakket had de minister van Financiën een totaalbedrag van 744 miljoen euro uitgegeven.

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar de vraag hoe de handelwijze van het kabinet bij deze verwerving zich verdraagt met het budget- en het informatierecht van het parlement.

Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit?Het budget- en het informatierecht zijn essentiële instrumenten van het parlement om haar grondwettelijke taak als controleur van de regering uit te voeren. Wanneer publiek geld wordt ingezet zonder voorafgaande toestemming van het parlement past een onderzoek door de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer deed zulk onderzoek ook toen het kabinet in het kader van de kredietcrisis met het oog op de financiële stabiliteit kapitaalinjecties deed in de financiële sector of delen daarvan nationaliseerde.

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen?In het onderzoek gaan we na of de aankoop van de aandelen Air France – KLM rechtmatig en in overeenstemming was met het budgetrecht van het parlement zoals vastgelegd in de Grondwet. We gaan daarbij ook na hoe de door het kabinet hierbij gevolgde procedure zich verhoudt tot het informatierecht van het parlement. We zullen hiertoe onderzoeken in hoeverre er een onderbouwing is te vinden voor de stelling van het kabinet dat de omstandigheden noopten tot afwijking van de gebruikelijke procedures om het parlement vooraf om toestemming te vragen, en of de informatie die het kabinet het parlement heeft verstrekt over de verwerving van de aandelen, voldoet aan de eisen die aan beleidsinformatie voor het parlement te stellen zijn.

Op basis van de uitkomsten van deze vragen geven we een rechtmatigheidsoordeel over de uitgave van 744 miljoen euro en de hierbij door het kabinet gevolgde handelwijze in relatie tot het parlement. Dat oordeel is van belang bij het parlementair oordeel over de jaarrekening 2019.

Stand van zakenAandelenverwerving Air France-KLM